ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 26.11.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 388 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

В извършената на основание чл. 129, ал. 1 от ГПК проверка съдът е констатирал, че исковата молба е нередовна, т.к. ищецът търси обезщетение от Пркуратурата на РБ за нарушаване на правото по чл. 6 от ЕКПЧОС за разглеждане на делото в разумен срок извън предпоставките на чл. 2б., ал. 1 ЗОДОВ.

Във връзка с това са дадени изрични указания за отстраняване на противоречието между петитум и обстоятелствата, на които е основан, както и за представяне на документ за д.т. в хипотезата на чл. 49 ЗЗД.

Съобщението е било връчено на ищеца на 07.10.2014г., но до момента указанията не са изпълнени и не е постъпвала молба за продължаване на срока за изпълнение на указанията, ако такъв е бил необходим.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 388 по описа за 2014г. на ОС – Сливен поради неизпълнение от страна на ищеца на указанията дадени на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК и във вр. с чл. 130 от ГПК с разпореждане от 03.10.2014г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: