О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 17.07.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

        СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд, гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на седемнадесети юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч.гр. д. N 393 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по реда на чл. 121 от ГПК във вр. с чл. 274 и сл. от ГПК.

       Обжалвано е определение от открито заседание от 06.06.2014г. по гр. д. № 1834/2014 г. на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото по отношение на багер и челен товарач, поради родова неподсъдност на спора на СлРС.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Излагат се подробни съображения, че съдът неправилно е предприел възлагане на оценителна експертиза за определяне цената на иска, а в конкретния случай цената на иска е стойността на договорите. Подробно се анализира заключението на вещото лице и се излагат съображения, че съдът е следвало да назначи друга такава, която да даде компетентно, мотивирано и обективно заключение по поставените въпроси. Иска се отмяна на  постановеното определение.

Насрещната страна не е подала отговор на тази жалба.

Настоящият състав намира жалбата за основателна поради следните съображения:

С исковата молба вх. № 8291/10.04.2014 г. ищецът е поискал да бъде постановено решение, с което да се признаят сключените  на 27.02.2014 г. договор за продажба на МПС с нотариална заверка рег. № 575/05.03.2014 г. на багер и челен товарач  и договор за продажба на три товарни автомобила – лек автомобил и два мотокара, с нотариална заверка Рег.№ 584/06.03.2014 г. за недействителни на основание на чл. 40 от ЗЗД и да бъде осъдено ответното дружество да предаде на ищцовото дружество вещите предмет на  тези договори и регистрационните талони за тяхната собственост на основание на чл. 34 от ЗЗД. В случай че искът за обявяване на нищожността на двата договора за продажба бъде отхвърлен, се иска в условията на евентуалност да бъде разгледан иск по чл. 55 ал. 1 от ЗЗД и да бъде осъдено ответното дружество да предаде на ищцовото движимите вещи, предмет на двата договора на отпаднало основание, тъй като  договорите са развалени поради тяхното неизпълнение.  Съгласно чл. 69 ал. 1 т. 4 от ГПК по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор размерът на цената на иска е  стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права върху имот се препраща към размерите по т. 2 на същия законов текст. Неправилно РС е приел с определението си от закрито заседание от 10.04.2014 г. , че с оглед разпоредбата именно на чл. 69 ал. 1 т. 2 от ГПК по искове за собственост и други вещни права върху имот , като е отбелязал изрично, че под това се разбирало както недвижим имот , така и движима вещ,  цената на иска се определя от данъчната оценка, а когато няма такава  - от пазарната цена на вещното право. От Съвременния тълковен речник на българския език / GABEROFF – трето издание/ под имот се разбира  имущество, притежавано от някого, като съвкупност, или сгради и земя т.е. недвижими имоти.

Съдът не се е съобразил, че в случая страната не предявява вещни искове, а облигационни, свързани с обявяване недействителността на сключени договори и евентуално за развалянето на тези договори, поради неизпълнение.  При иск за прогласяване недействителност на договор за покупко - продажба, цената на иска се определя от цената на процесния договор / в този смисъл е и определение №151/03.02.2011г. по ч.гр. дело №254/ 2011г на АС – София/. Поради това цената на иска в случая  е  уговорената цена по тези договори, които определят родовата компетентност на  районния съд. Ето защо определението следва да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

      

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение от закрито заседание от 06.06.2014 г. по гр. д. № 1834/2014 г. на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото по отношение на багер марка „Зенебоген” модел 821М и челен товарач марка „Зенебоген” - 305МН и двата продадени с договор за покупко-продажба на МПС от 27.02.2014 г. , поради родова неподсъдност на спора на Сливенски районен съд, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

  Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: