О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 22.07.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и втори юли, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА

                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 398 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

         Депозирана е частна жалба от П.М.П. ЕГН ********** *** против определение № 1810/23.06.2014г. по гр.д. № 2862/2014г. на СлРС, с което е оставена без разглеждане като недопустима депозираната от жалбоподателя жалба против решение № 842/22.11.2004г. на ОСЗ – Сливен и е прекратено производството по гр.д. № 2862/2014г. по описа на СлРС като недопустимо. В жалбата се посочва, че определението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Жалбоподателят счита, че недопускането до съдебен процес и оставяне без разглеждане на жалбата води до нееднакво отношение на съда към страните и неприлагане на принципа за равни условия за състезателност в процеса. Счита че непроизнасянето представлява по същество нарушение на процесуалния и материален закон и че съдът следва да разгледа жалбата по същество в о.с.з. Жалбоподателят твърди, че овощната градина винаги е била на семейството му, първоначално на неговия баща, а след неговата смъртта на него и я е имал повече от 40-50 години. Счита че след като с административния акт се нарушават негови законни права и интереси то той има правен интерес да води този процес. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От представените по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         На 03.06.2014г. жалбоподателят депозирал жалба чрез ОбСЗ – Сливен до РС – Сливен против решение № 842/22.11.2004г. на ОСЗ – Сливен. По жалбата било образувано гр.д. № 2862/2014г. по описа на СлРС. С жалбата било изложено твърдение, че обжалваното решнеие № 842/2004г. на ОСЗ – Сливен представлява неправилен и незаконосъобразен акт. Това било така, тъй като овощната градина, която е била възстановена на Община Сливен с решение № 842/2004г. винаги била собственост на жалбоподателя П., първоначално на неговия баща, а след смъртта му на самия него. В жалбата се твърди, че овощната градина винаги  е била владяна от жалбоподателя и семейството му и не е попадала под разпоредбите на ЗСПЗЗ и на ППЗСПЗЗ. В петитума на жалбата било посочено, че се иска отмяна като незаконосъобразно на обжалваното решение на ОСЗ – Сливен. Към жалбата било приложено копие от решение № 842/2004г. на ОСЗ – Сливен за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществували или възстановими стари реални граници, в землището на Община Сливен. Съгласно това решение било възстановено правото на собственост на Община Сливен на пасище от 5,839 дка в м.“Добрев рът“, представляващо имот № 301172 по картата на землището, както и овощна градина от 2,123 дка, находяща се в м.“Добрев рът“ със № 301175 по картата на землището.

         На 23.06.2014г. СлРС постановил обжалваното определение № 1810. С него приел, че депозираната жалба е недопустима, тъй като с нея се обжалва административен акт, по който жалбоподателят не е страна и производството по делото било прекратено.

         Определението било съобщено на жалбоподателя на 03.07.2014г. Частната жалба е депозирана в законоустановения едноседмичен срок на 10.07.2014г.

         Частната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         На първо място следва да се посочи, че съществува разлика в процесуалния ред, по който едно заинтересовано лице може да защити своите права, в зависимост дали е страна по едно административно производство или не. В ЗСПЗЗ са предвидени две хипотези, при които лицата защитават правата си в зависимост от своето качество. В първата хипотеза, разгледана в чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ е посочено, че решението на ОСЗ могат да се обжалват в 14-дневен срок пред РС. За да се обжалва по този ред е необходимо жалбоподателят да е бил страна в административното производство, което е протекло пред ОСЗ и по което ОСЗ е постановила решение. В настоящия случай заявител пред ОСЗ е била Община Сливен и при неудовлетвореност от постановеното решение от ОСЗ същата е можела да го обжалва в 14-дневен срок пред СлРС. Очевидно Община Сливен е била доволна от постановеното решение и не го е обжалвала. По този ред, както правилно е посочил първоинстанционният съд, жалбоподателят няма възможност да обжалва постановеното решение. В този смисъл правилно първоинстанционният съд е постановил своя съдебен акт, като е оставил без разглеждане, като недопустима, депозираната против решение № 842/2004г. на ОСЗ – Сливен жалба и е прекратил производството по делото.

         Втората хипотеза, която предвижда ЗСПЗЗ, е разгледана в текста на чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ. В нея е посочено, че при спор за материално право заинтересованите лица осъществяват правата си по съдебен ред. В този случай когато страните спорят за право на собственост на имот, който е възстановен по ЗСПЗЗ, следва да предявят искова молба пред РС. В тази искова молба могат да наведат своите твърдения, които обосновават правото им на собственост. Те могат да бъдат покупко-продажба, наследствени правоотношения и други, които страната според конкретния случай посочи. По този иск ответник би била страната на която ищецът счита, че неправомерно е възстановен земеделския имот.

         Тъй като правните изводи на съда съвпадат с тези на първоинстанционния съд обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на П.М.П. ЕГН ********** *** против определение № 1810/23.06.2014г. по гр.д. № 2862/2014г. по описа на Сливенския районен съд.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: