ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

05.08.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на четвърти август…………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: МАЯ ЙОРДАНОВА

МАРИЯ БЛЕЦОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 405 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

           

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Интерлийз“ ЕАД против Определение № 1656/09.06.2014г.по гр.д.№ 530/13 на Районен съд – Сливен, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на решението в частта за разноските. Счита че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като ответникът с поведението си е дал повод за завеждането на иска, като е подал възражение срещу издадения изпълнителен лист и не е оттеглил същото, поради което за ищеца е бил налице правен интерес от воденето на делото, макари и вещите да са били вече предадени на взискателя от ЧСИ. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното, като неправилно, като постанови такава, с което осъди ответника да му заплати направените разноски в пълен размер.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е частично основателна.

Производството по гр.д.№ 530/13 на СлРС е образувано по иск с правно основание чл. 422 от ГПК, предявен от „Интерлийз“ ЕАД срещу Г.Д.Р. за признаване за установено, че в качеството му на солидарен длъжник с „Жорети“ ЕООД, дължи връщането на получено оборудване по Договор за лизинг № 9850/С/24.08.2011г. Исковото производство е образувано, след като „Интерлийз“ ЕАД е подало до СлРС молба за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по ч.гр.д.№ 4346/12 на СлРС срещу двамата длъжници по договора и е издадена заповед за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист за предаване на вещите по договора за лизинг.  Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 1626/12 по описа на ЧСИ Кр. Ангелов, по което на 06.12.2012г. процесните движими вещи са иззети и предадени на кредитора. Ответникът Г.Д.Р. е подал възражение по чл. 414 от ГПК на 20.12.2012г., поради което на взискателя е било указано да предяви иска си в срок, като в противен случай Заповедта за изпълнение ща бъде обезсилена.

В изпълнение на указанията и в срок, „Интерлийз“ ЕАД е предявил иск на 20.02.2013г. Производството по делото е приключило с решение № 233/21.03.2014г., с което е отхвърлен иска срещу Г.Д.Р., тъй като вещите са били предадени на ищеца. Относно направените разноски е посочено, че ответника не дължи такива, тъй като с поведението си не е станал причина за завеждане на иска. С молба, в срока по чл. 248 от ГПК е поискано от съда да измени решението си в частта за разноските, но с атакуваното определение № 1656/09.06.2014г., СлРС е отказал, като е повторил мотивите на  решението – че ответника не е станал причина за завеждането на делото, тъй като вещите са били предадени на взискателя преди завеждането на гр.д.№ 530/13 на СлРС.

Настоящата инстанция намира че определението е отчасти правилно като краен резултат, но на друго основание.

На ищеца се присъждат разноски при уважаване на иска -  чл. 78 ал.1 от ГПК. В конкретния случай предявеният иск е уважен частично, само досежно признаването на задължението за разноски – 1 192,53лв. и е отхвърлен иска за признаване за установено задължението на ответника да предаде движими вещи с цена на втория иск – 12 654,96 евро. В тази си част решението е влязло в сила, тъй като не е обжалвано в отхвърлителната си част (макар и интересът на ищеца де е бил от позитивно решение).  При този изход на производството на ищеца се дължат разноски само съразмерно на уважената част от исковете. За отхвърлената част от иска  не се дължат разноски. Общо направените разноски от ищцовата страна, за които е представен списък на разноските са в размер на 2 175,02лв. т.е. на ищеца се дължи съразмерно на уважената част от исковете сумата 104,70лв. Ответникът  е станал причина с поведението си за завеждане на иска, доколкото е подал възражение, което е станало причина за образуването на настоящото производство. Исковото производство по иск с правно основание чл. 422 от ГПК е неразделна част от заповедното производство, при образуването на което не е било изпълнено задължението за предаване на вещите.

С оглед изложените съображения, следва да бъде отменено постановеното определение, като бъде постановено ново, с което бъдат присъдени на ответника направените разноски в размер на 104,70лв.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Определение № 1656/09.06.2014г.по гр.д.№ 530/13 на Районен съд – Сливен, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на решението в частта за разноските, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Г.Д.Р. ЕГН **********,*** да заплати на „Интерлийз“ ЕАД , ЕИК 831257890, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. Ш.“ № *, направените разноски в размер на 104.70лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: