О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 28.07.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРИЯ БЛЕЦОВА                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 410 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба от ипотекарен длъжник против постановление за възлагане на частния съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че постановлението за възлагане е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в него няма описание на самостоятелните обекти в сградата, тъй като няма приложена извадка от имотния регистър. Описаните имоти не били идентифицирани и наличният гараж, описан в нотариалния акт, не бил нанесен на КК и на се посочени границите на обектите в сградата. Твърди още, че има противоречия в застроената площ на имотите и отстъпеното право на строеж на гаража, ипотекираният имот бил описан в границите, които не са коректни и не е нанесен гаражът като самостоятелен обект. Тъй като не били верни обстоятелствата по описанието на имота по договора за ипотека, приет от ЧСИ, това създавало неясноти при границите на имота и броя на самостоятелните обекти и водело до превишаване на правото на отчуждаване. Поради това жалбоподателят твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, тъй като оценката на имота била занижена, а описът на имота не бил извършен по определения в ГПК ред. С оглед това иска СлОС да отмени изцяло постановлението за възлагане, като назначи съдебно-техническа експертиза, на която поставя задачи във връзка с описване на самостоятелните обекти в сградата, сравняването им с тези по н.а., проверка на площите им и проверка на инвестиционния проект на сградата относно самостоятелните обекти на всеки един от етажите.

Насрещната страна – взискател по изпълнителното дело е подала писмен отговор, с който я оспорва, като твърди че е недопустима, евентуално – неоснователна. Развива подробна аргументация.

ЧСИ е поредставил писмени обяснения, с които описва хронологически действията си и заявява, че при извършване на описа е спазил изцяло изискванията на закона, както и правилно и в съответствие с правилата на ГТПК е осъществил процедурата по възлагане на имота.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. В настоящия случай не е налице никоя от хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК.

С жалбата са инвокирани оплаквания единствено по отношение на непълно извършен опис на имот – гараж, и непосочване на границите на обектите в сградата, което не представлява самостоятелно основание за обжалване. Дори, с оглед формалното твърдение за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, да се приеме, че жалбата е насочена срещу него, то правната норма конкретно и ограничително е разписала основанията, при наличието на които се поражда правото на жалба за всички активно легитимирани от разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК лица, включително длъжника – наддаването да не е било извършено надлежно, или имуществото да не е било възложено по най-високата предложена цена. Такива обстоятелства нито са въвеждани като атакуващи доводи, нито са обективно констатирани. Макар жалбоподателката да посочва, че атакува постановлението за възлагане, тя обосновава незаконосъобразността му с основания, различни от предвидените от закона – имотът не бил идентифициран по КК с граници и прилежащи площи, и не било посочено местоположението на етажа.

СлОС счита, че липсват причини за отмяна на обжалваното постановление, намиращи опора в разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК.

Като е наложил възбрана на недвижимия имот, собственост на ипотекарния длъжник /жалбоподателката в това производство/, ЧСИ й е изпратил покана за доброволно изпълнение, в която е посочил датата и часа на насрочения опис. Поканата е надлежно и своевременно връчена на 11.06.13г., такива покани са били редовно връчени и на длъжника и взискателя. В деня на описа не се е явила никоя от страните по изпълнителното производство, или нейн представител, ЧСИ е извършил описа с назначеното вещо лице, което е изготвило и оценка на имота. Последното е ползвало както информацията от н.а, така и описа от непосредствения оглед и скици на имота. По-късно ЧСИ е насрочвал публични продажби по реда на ГПК и при спазване на изискванията на чл. 487 и сл. от ГПК, за които е уведомявал страните, като първите две са обявени за нестанали поради непостъпване на наддавателни предложения. Последната насрочена публична продан е приключила успешно с протокол от 17.06.14г., с който е обявен за купувач Атанас Иванов Начев, подал най-високото /единствено/ наддавателно предложение  - 49 950 лв., и след довнасяне на цената, с постановление за възлагане от 19.06.2014г., имотът му е бил възложен.

Така съдът намира, че не е налице нарушение по отношение на никоя от двете процедури, с които правната норма свързва евентуалната незаконосъобразност на постановлението за възлагане – наддаването и възлагането по най-висока цена.

На последно място може да се отбележи само, че жалбоподателката, като ипотекарен длъжник, е могла да отправи възраженията си по време на описа и приемането на оценката, но не е сторила това своевременно, още повече, че вещото лице е извършило оценката след оглед на имота. Самата оценка не е била обжалвана надлежно и своевременно. Всички останали наведени в жалбата оплаквания, касаят обстоятелства, които не могат да бъдат предмет на разглеждане в настоящото производство.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 3649 от 07.07.2014г. по изп.д. № 2013837040298 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС, подадена от ипотекарния длъжник Ю.Т.И., против постановление за възлагане на недвижим имот от 19.06.2014г. по посоченото изпълнително дело, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 410/14 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: