ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 02.09.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на втори септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 411 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба подадена на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от Г от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

В частната жалба на Т.Г.Д. се поддържа, че обжалваното разпореждане по гр.д. № 668/2013г. на РС – Сливен, с което й е отказано издаването на изпълнителен лист въз основа на решение № 143/09.05.2014г. по в.гр.д. № 194/2014г. по описа на ОС – Сливен, за заплащане на сумата от 640 лв., представляваща разноски за заповедното производство по ч.гр.д. № 5931/2012г. на РС – Сливен, е неправилно е незаконосъобразно.

Твърди се, че на 20.06.2014г. жалбоподателката получила изпълнителен лист само за сумата от 225 лв. – разноски пред въззивната инстанция, а за сумата от 640 лв. докладчикът отказал да изпълни влязлото в сила решение на ОС – Сливен.

Иска се отмяна на обжалваното разпореждане и уважаване на молбата за издаване на изпълнителен лист за сумата от 640 лв., представляваща разноски за заповедното производство по ч.гр.д. № 5931/2012г. на РС – Сливен.

Частната жалба е допустима – подадена е в едноседмичния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК срещу съдебен акт по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Разгледана по съществото си е неоснователна.

Със заповед № 4175 от 20.12.2012г. за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК издадена по ч.гр.д. № 5931/2012г. на РС – Сливен е уважено заявлението на частната жалбоподателка и е разпоредено издаването на изпълнителен лист за вземанията й спрямо длъжника – И.М.Д.: сумата 7 000 лв., представляваща неизпълнено задължение по запис на заповед издаден на 05.08.2002г. в гр. Сливен и сумата 640 лв. – разноски в заповедното производство. Въз основа на заповедта е бил издаден изпълнителен лист, за което върху нея е извършено отбелязване, както и за получаването на изпълнителният лист от Т. Г. Д. на 21.12.2012г.

С оглед възражението на длъжника Т. Г. Д. е предявила иск по чл. 422 ал. 1 от ГПК за установяване на вземанията по заповедта за изпълнение на основание чл. 417 от ГПК и издадения изпълнителен лист. С решение № 1072/13.02.2014г. по гр.д. № 668/2013г. на РС – Сливен е признато за установено, че длъжникът И. М. Д. дължи на Т.Г.Д. по запис на заповед от 05.08.2002г. сумата от 7000лв., за която в производството по ч.гр.д. № 5931/2012г. на РС – Сливен е издадена заповед за незабавно изпълнение № 4175 от 20.12.2012г., като предявеният иск е бил отхвърлен за сумата от 640 лв. – деловодни разноски в заповедното производство. В отхвърлителната част решението на първоинстанционния съд е било отменено с решение № 143/09.05.2014г. по в.гр.д. № 194/2014г. по описа на ОС – Сливен и със същото решение е признато за установено по отношение на длъжника, че дължи на Т. Г. Д. и сумата 640 лв., представляваща разноски в заповедното производство.

След влизане в сила на решението в исковото производство частната жалбоподателка е подала молба за снабдяването й с изпълнителен лист за сумата от 640 лв., представляваща разноски в заповедното произвоство и сумата 225 лева – разноски пред ОС – Сливен.

Молбата е била уважен в частта относно разноските по в.гр.д. № 194/2014г. на ОС – Сливен в размер на 225 лв., като за сумата от 640 лв. – разноски в заповедното производство е постановен обжалвания отказ с указания, че за тази сума следва да подаде молба в заповедното производство.

Въз основа на така установеното съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Съгласно чл. 416 от ГПК изпълнителния лист въз основа на влязлата в сила заповед за изпълнение се издава, ако длъжникът не подаде възражение или подаденото възражение е оттеглено, както и въз основа на влязлото в сила решение за установяване на вземанията, но това се отнася само за заповедите за изпълнение – издадени на основание чл. 410 от ГПК.

Изпълнителният лист въз основа на издадената заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК се издава на основание чл. 418 от ГПК ад хок с оглед основанията по чл. 417 от ГПК – незабавно и преди влизане в сила на заповедта за изпълнение, какъвто е и настоящия случай.

Следователно влязлото в сила решение, с което се уважава иска по чл. 422, ал. 1 от ГПК за установяване на вземанията, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК относно вземанията, в т.ч. и разноските в заповедното производство, придава стабилитет не само на издадената заповед за изпълнение, но и на издадения въз основа на нея изпълнителен лист и извършените въз основа на него действия в изпълнителното производство. В случаите на чл. 417 и чл. 418 от ГПК е изключено приложението на чл. 416 от ГПК и за ищеца в производството по чл. 422, ал. 1 от ГПК не съществува правно основание въз основа на влязлото в сила решение да иска повторно издаване на изпълнителен лист за вземанията в заповедното производство, вкл. за направените от него разноски в заповедното производство.

Предвид изложеното, обжалваното разпореждане, с което е отказано издаването на изпълнителен лист за направените от жалбоподателката разноски в размер на 640 лв. в заповедното производство по ч.гр.д. № 5931/2012г. на РС – Сливен е правилно като краен резултат и частната жалба следва да се остави без уважение.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Т.Г.Д., ЕГН ********** *** против разпореждане от 18.06.2014г. по гл.д. № 668/2013г., с което е отказано издаването на изпълнителен лист за сумата от 640 лв. въз основа на влязлото в сила решение № 143/09.05.2014г. по в.гр.д. № 194/2014г. по описа на ОС – Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

2.