ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 02.12.2014г.

Сливенски окръжен съд, гр.отд. в закрито заседание на втори декември през две хиляди и четиринадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

Като се запозна с докладваното т.д.н. № 421 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на „ГЕРИ 999“ ООД, с която предявява Й.Б.К. осъдителен иск за 180 000лв.

Извършвайки проверка за редовност на исковата молба на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ГПК съдът е констатирал нередовности по смисъла на чл. 128, т. 2 от ГПК и са дадени указания за отстраняване на нередовностите.

На посочения в исковата молба и вписан по партидата на търговеца адрес на управление връчителят не е намерил лице, което да е съгласно да получи съобщението, поради което и на основание чл. 50, ал. 4 ГПК е залепено уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК.

С оглед обстоятелството, че по друго дело - № 425/2014г. по описа на ОС – Сливен, между същите страни и със същия предмет – прекратено на основание чл. 126, ал. 1 ГПК, ищецът е имал пълномощник, съдът е връчил съобщение и на пълномощника – адв. К.Я., на 21.11.2014г.

До момента след изтичане на едноседмичния срок указанията не са изпълнени. Поради това и на основание чл. 123, ал. 4 и ал. 3 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 421/2014г. по описа на ОС – Сливен поради неотстранена в указания срок нередовност на исковата молба.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

Окръжен съдия: