ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 29.10.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 424 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от К.Й.К. в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Д.К.К., род. на ***г., с която са предявени искове против ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за заплащане на обезщетение във връзка със застрахователно правоотношение по договор „Гражданска отговорност на автомобилистите“, в размер на 100 000 лв. за неимуществени вреди – причинени в ПТП на 25.11.2013г.

Правната квалификация на искането е по чл. 233 от ГПК и съдът намира, че то следва да бъде уважено.

Изявлението за прекратяване на производството поради отказ от предявения иск е направено от лице, което разполага с правомощия за разпореждане с предмета на делото.

Предвид обстоятелството, че с предявения иск, респективно с отказа от него, се засягат правата на малолетно лице, съдът изиска от ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ – Сливен становище по чл. 15, ал. 6 от ЗЗкД, от което е видно, че отказът от предявения иск е съобразен с интересите на детето.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 424\2014г. по описа на ОС – Сливен поради ОТКАЗ от предявените искове.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: