ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

02.09.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на втори септември...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  428 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на П.Ж.Т. против Разпореждане № 83 от 25.06.2014г. по гр.д.№ 422/13 на Районен съд – Котел, с което е оставена без движение исковата молба, като нередовна и даден срок за отстраняване на нередовностите й.

            Частната жалба е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

На обжалване с частна жалба подлежат актовете на съда по движението на делото, когато това е изрично предвидено в закона и когато преграждат по-нататъшното развитие на делото – чл. 274 ал.1 от ГПК. Обжалваното разпореждане за оставяне на исковата молба „без движение“ не попада в нито една от тези категории, поради което не подлежи на инстанционен контрол. При евентуално връщане на исковата молба (преграждащо развитието на делото)  и обжалване на това разпореждане ще се провери правилността на разпореждането за оставяне на исковата молба „без движение“.  Това разпореждане е от категорията на тези които съдът може сам да отмени или измени, порад което съображенията изложени в частната жалба могат да бъдат изложени и пред първоинстанционния съд.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.Ж.Т. ЕГН **********, чрез пълномощника й адв. С.Р., против Разпореждане № 83 от 25.06.2014г. по гр.д.№ 422/13 на Районен съд – Котел, с което е оставена без движение исковата молба, като НЕДОПУСТИМА.

Определението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: