О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 01.09.2014 г.

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                             НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                             СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч. гр. д. № 429 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по повод препирня за подсъдност, повдигната по реда на чл. 122 от ГПК.

Пред РС ГР.Р. е било подадено на 29.05.2014г. заявление по чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение против длъжник  А.В.Н.-Р. от ГР.Р., ул. „М.С.“ *-*-*.

РдРС е приел за редовно и допустимо заявлението, образувал е ч.гр.д.№ 431/14г. и е уважил искането, като е издал заповед № 284 от 29.05.2014г. за изпълнение на парично задължение против този длъжник. При извършване на връчването на заповедта, съдът е констатирал, че лицето се е преместило от този адрес и е поискал справка по реда на Наредба 14/18.11.09г. за постоянния и пастоящ адрес на длъжницата. От спраката е видно, че постоянният адрес на лицето е  посоченият по-горе – ГР.Р., ул. „М.С.“ *-*-*, а настоящият е в С.Н., община Н.З., ул. „М.“ № *.

С определение № 371 от 10.06.2014г. Радневският районен съд е приел, че не е налице местна компетентност за него, обезсилил е изцяло издадената по чл. 410 заповед за изпълнение, прекратил е производството и е изпратил делото на РС І Н.З. по правилатана подсъдността.

НзРС е счел, че делото не е подсъдно на него, като е развил подробни съображения в определение№ 222/05.08.2014г. по ч.гр.д. № 510/14г. на нзРС, с което е прекратил пред себе си производстквото, повдигнал е препирня за подсъдност и е изпратил делото на СлОС за произнасяне по спора между двете съдилища.

Настоящият състав счита, че компетентен да разгледа и да се произнесе по заявлението по чл. 410 от ГПК, е Районен съд – раднево.

Действително всеки съд може да реши дали делото му е подсъдно и в противен случай – да го изпрати на надлежния съд. На първо място в случая, по правилата за местна подсъдност, уреждащи заповедното производство,  заявлението е следвало да бъде подадено до съда в чийто район е постоянният адрес на длъжника. Като такъв е бил посочен адрес в ГР.Р., без да е била приложена справка. След издаване на заповедта съдът е изискал служебна справка, от която е видно, че промяна в постоянния адрес на длъжницата няма. Единствено настоящият й адрес е в село в Новозагорска община, но това обстоятелство не влияе върху компетентността на Радневския районен съд, тъй като законът не му придава правно значение по този въпрос.

На второ място, РС-Раднево е приел заявлението, образувал е дело и е постановил по него заповед за изпълнение. Така, фактически, производството вече е приключило със съдебен акт, който не може да бъде отменян или обезсилван от постановилия го съд извън изрично уредените хипотези, каквато не е настоящата. Единственото процесуално действие, което е следвало да бъде извършено, е връчването на заповедта. След като веднъж има произнасяне по същество, съдът вече не може да се десезира по реда на чл. 118 ал. 2 от ГПК и тъй като се касае за местна подсъдност, само това обстоятелство не може да опорочи акта. Съгласно т. 3 от ТР № 4 от 18.06.2014г. на ОСГТК на ВКС, „след издаване на заповедта въпросът за местната компетентност не може да се пререшава“, тоест – е без значение дали заявлението е било подадено по постоянния или по друг адрес на длъжника. Поради това изпращането на делото на НзРС не може да предизвика същинско разглеждане, нито повторно произнасяне, а връчването на заповед, издадена от друг районен съд не е процесуално оправдано.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОПРЕДЕЛЯ за компетентен да приключи производството по заявление вх.№ 2862/29.05.2014г., подадено до Радневския районен съд, по което е било образувано ч.гр.д. № 431/14г. по описа на същия съд, РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: