О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 26.08.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести август през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№432 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София против Определение от 01.07.2014г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№302/2014г. по описа на същия съд, с което на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството по гр.д.№302/2014г. по описа на РС – Нова Загора до приключване на производството по гр.д.№660/2013г. по описа на РС – Нова Загора.

            Жалбоподателят „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че не е налице предпоставката на преюдициалност по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като решението по гр.д.№660/2013г. с предмет Павлов иск по чл.135 от ЗЗД няма никакво отношение към изхода на гр.д.№302/2014г. с предмет иск по чл.49 от ЗЗД, т.е. деликт. Двете производства ще се развиват на основата на различни факти, от които ще се формират различни правни изводи, като никой от фактите или изводите няма да има отношение към същите категории в другото дело. Решението по гр.д.№660/2013г. няма да има значение за правилното решаване на спора по гр.д.№302/2014г., като липсва връзка между делата и съдържанието на едното правоотношение не възниква от фактически състав, включващ този на възникване на другото правоотношение. Освен това не е налице и субективен идентитет на страните по двете дела, за да се явява едното дело обуславящо другото. Поради това частният жалбоподател моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото на РС – Нова Загора за продължаване на процесуалните действия по гр.д.№302/2014г.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна – „Трейд йони“ ЕООД, гр.Стара Загора, която в  законоустановения срок е представила отговор, с който оспорва жалбата първо като недопустима и на следващо место като неоснователна. Счита, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и моли въззивния съд да го потвърди. Счита, че са налице предпоставките за преюдициалност по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като от решението, постановено по гр.д.№660/2013г. по описа на РС – Нова Загора ще зависи изхода на производството по гр.д.№302/2014г. на РС – Нова Загора и това ще е от съществено и решаващо значение.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Производството по гр.д.№660/2013г. по описа на Районен съд – гр. Нова Загора е образувано въз основа на предявен от „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София против И.Г.П. и „Трейд йони“ ЕООД, гр.Стара Загора иск по чл.135 от ЗЗД за обявяване относителна недействителност по отношение на ищеца – кредитор „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София на две разпоредителни сделки, сключени между ответниците, обективирани в нотариален акт, вписан в СлВП – Нова Загора на 05.11.2010г. с вх.№3026, акт №31, том ХІ, дело №2029 и в нотариален акт  вписан в СлВП – Нова Загора на 05.11.2010г. с вх.№3027, акт №32, том ХІ, дело №2030.

            С отговора на исковата молба в производството по гр.д.№660/2013г. на НЗРС е предявен насрещен иск от „Трейд йони“ ЕООД, гр.Стара Загора против „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София за заплащане на сумата от 6000лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди вследствие непозволено увреждане в резултат на вписване от страна на „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София на исковата молба по гр.д.№660/2013г. и невъзможност за него да изпълни задълженията си по предварителен договор за покупко-продажба на  нива от 12,031дка в м.“Горените круши“, имот №016049 по картата за възстановена собственост на с.Питово, обл.Сливен, подробно описана в нотариален акт  вписан в СлВП – Нова Загора на 05.11.2010г. с вх.№3027, акт №32, том ХІ, дело №2030 за продажба на имота без налични тежести върху него.

            С Определение №135/12.05.2014г. по гр.д.№660/2013г. по описа на РС – Нова Загора предявения от „Трейд йони“ ЕООД, гр.Стара Загора против „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София насрещен иск не е приет за съвместно разглеждане и е постановено отделянето му за разглеждане в отделно производство.

            Във връзка с това определение въз основа на предявения и отделен насрещен иск е образувано производство по гр.д.№302/2014г. по описа на РС – Нова Загора.

            С атакуваното определение, държано в проведеното по делото първо открито съдебно заседание на 01.07.2014г. РС – Нова Загора по искане на ищеца „Трейд йони“ ЕООД, гр.Стара Загора на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е спрял производството по гр.д.№302/2014г. по описа на РС – Нова Загора до приключване на производството по гр.д.№660/2013г. по описа на РС – Нова Загора. В проведеното о.с.з. не са присъствали страните. Определението за спиране им е съобщено с нарочни съобщения. Съобщението за спиране на делото е връчено на „Ванто лизинг” ЕООД, гр.София на 23.07.2014г.

            Частната жалба против определението е подадена на 10.07.2014г.         

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е основателна и като такава следва да се уважи.

            Съдът спира производството според чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора, т.е. следва да е налице преюдициалност /обусловеност/ на едното дело спрямо другото.

            В случая, производството по спряното от районния съд гр.д.№302/2014г.- на НЗРС е образувано въз основа на предявен иск по чл.49 от ЗЗД за заплащане на обезщетение от непозволено увреждане. Касае се за търсене на деликтна отговорност, като увреждането според ищеца произтича от действия по вписване на исковата молба по гр.д.№660/2013г. по описа на НЗРС. Производството по гр.д. №60/2013г. на НЗРС е образувано въз основа на предявен Павлов иск за обявяване относителна недействителност спрямо кредитора на продавача на определени разпоредителни сделки с недвижими имоти.

            Подлежащите на установяване факти в двете производства са напълно различни, основаващи се на различни фактически състави и с напълно различни правни последици от евентуалното им уважаване. Според въззивния състав производството по иска по чл.49 от ЗЗД по никакъв начин не е обусловено от производството предявения Павлов иск. Решението по Павловия иск няма никакво значение за правилното решаване на спора по иска по чл.49 от ЗЗД.

С оглед изложеното, съдът намира, че не са налице изискванията на закона за обусловеност на производството по гр.д.№302/2014г. на РС – Нова Загора от това по гр.д.№660/2013г. на РС – Нова Загора и производството по гр.д.№302/2014г. на НЗРС не следва да се спира до приключване на това по гр.д.№660/2013г. на НЗРС с влязъл в сила акт.  

Тъй като правните изводи на двете инстанции не съвпадат, то атакуваното определение за спиране следва да бъде отменено и делото да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия.

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение от 01.07.2014г., постановено по гр.д.№302/2014г. по описа на Новозагорски районен съд, с което е спряно производството по гр.д.№302/2014г. по описа на РС – Нова Загора до приключване на производството по гр.д.№660/2013г. по описа на РС – Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           

ВРЪЩА делото на Новозагорски районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.