ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.09.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на девети септември...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  437 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на И.И.Ц. против Разпореждане за незабавно изпълнение по Заповед № 1211/14.06.2013 г. по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 2070/2013 г. по описа на Сливенския районен съд. В жалбата се твърди, че заповедта и изпълнителния лист са издадени в полза на лице, на което жалбоподателя не дължи нищо – „Уникредит лизинг“ АД. Твърди че неправилно, в последствие СлРС е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в издадената заповед и изпълнителен лист, като е постановил същите да се считат издадени в полза на заявител „Уникредит Булбанк“ АД. Твърди че в издадения изпълнителен титул не е отразена такава поправка и е следвала да бъде издаден нова заповед и нов изпълнителен лист. Твърди че е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, без заявителя да е представил доказателства, че го е  уведомил че е обявил кредита за предсрочно изискуем и по този начин заповедта противоречи на постановеното ТР № 4/2014г. по т.д.№4/2013г. на ОСГТК на ВКС. На следващо място, счита че представените документи не са редовни от външна страна и не отразяват подлежащо на изпълнение вземане, тъй като от тях не може да се установи колко вноски не са платени, колко вноски са платени, какъв е размера на месечната вноска и т.н.  Твърди че не са били налице условията, кредита да стане предсрочно изискуем, тъй като е извършил плащания по него с вносна бележка от 14.02.2012г. – 500лв.; 29.03.2012г. – 500лв.; 29.03.2012г. – 1 020лв.; 22.10.2012г. – 550лв.; 26.10.2012г. – 287.31лв. т.е. не са налице предпоставките кредита да бъде обявен за предсрочно изискуем. Моли съда да отмени разпореждането за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист и обезсили издадения такъв. 

            Ответната по жалбата страна е депозирала в срок писмен отговор, в който се твърди, че жалбата е неоснователна, като излага съображения. Признава факта, че жалбоподателя е извършил посочените плащания към банката, но той е бил в същото време и длъжник па друг договор за кредит, по който също е дължал суми. Твърди че всички плащания са осчетоводени. Моли съда да остави без уважение частната жалба.

            Частната жалба е допустима относно обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист и е подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна. Жалбоподателят е депозирал възражение по чл. 414 от ГПК в срок, което е предпоставка за разглеждане на частната жалба.

            Производството по ч.гр.д. № 2070/2013 г. на СлРС е образувано по заявлението за издаване на Заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК от заявител „Уникредит Булбанк“ АД срещу И.И.Ц. – длъжник по договор за потребителски кредит и М.Д.Ц. съдлъжник по същия договор, за солидарното им осъждане да заплатят сумата от 31 137,75 швейцарски франка –главница; 6 970,45 швейцарски франка договорна лихва за периода 05.12.2011 г. до 11.06.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, до окончателно и плащане и сумата 1 838,23лв. разноски. Към заявлението е представен Договор за ипотечен кредит № 36 от 13.10.2006 г. за сумата 34 360 швейцарски франка, със срок на издължаване 300 месеца. Представено е също така извлечение от сметката на кредитополучателите към 12.06.2013 г. В заявлението се твърди, че поради неплащане в срок на три последователни месечни вноски, на основание чл. 14 т. 1 от Договора същият е обявен за предсрочно изискуем считано от 06.06.2012 г. за неизплатените суми и остатъка от задължението. Представени са доказателства за универсалното правоприемство между Банка „Хеброс“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД.

Въз основа на описаните писмени доказателства Районен съд - Сливен е преценил, че е налице подлежащо на изпълнение вземане на заявителя срещу двамата солидарни длъжници и е постановил разпореждане от 14.06.2013 г. за издаване на Заповед за незабавно изпълнение за претендираните суми и изпълнителен лист. В разпореждането е постановено да се издаде заповед в полза на заявителя „Уникредит Булбанк“ АД, а заповедта и изпълнителния лист са издадени в полза на „Уникредит лизанг“ АД.  С последващо определение е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Възраженията в частната жалба, че такова процедиране е недопустимо са неоснователни. Разпоредбата на чл. 247 от ГПК е приложима в заповедното производство на основание ТР № 4/18.06.2014г. по т.д.№ 4/13 на ОСГТК на ВКС, а прилагането й по отношение на издадения изпълнителен лист е на основание чл. 406 ал.4 от ГПК. Правилно СлРС е отчел, че е допусната очевидна фактическа грешка и приложил цитираната разпоредба. Постановеното определение са счита неразделна част от изпълнителния титул.

Постановеното разпореждане за незабавно изпълнение е законосъобразно. От представените със заявлението писмени доказателства може да бъде направен извод за дължимостта на цялата претендирана сума. Заповед за изпълнение въз основана на документ и разпореждане за незабавно изпълнение се издават за подлежащи на изпълнение вземания по чл. 418 ал.2 от ГПК, когато според представения документ изискуемостта е поставена в зависимост от дадено обстоятелство, настъпването на това обстоятелство трябва да е удостоверено с официален или изходящ от длъжника документ – чл. 428 ал. 3 от ГПК. Извлеченията от счетоводните книги на банката по чл. 417 т. 2 от ГПК установяват вземането. Те са редовни от външна страна документи, от които е видно обстоятелството, че за м. 12.2011г.; 01.2012г. и 02.2012г. е погасена само част от дължимата договорна лихва за м. декември, а не е погасявана главница до м. 03.2012г. За следващите месеци до 05.06.2012г. отново не е погасяван главница и не е погасявана дължимата договорна лихва за периода от 01.2012г. до 06.2012г.

До жалбоподателя е било изпратено писмо от „Уникредит Булбанк“ АД от 16.07.2012г., с което същия се уведомява, че поради неплащане в срок на дължимите суми, кредита му е обявен за предсрочно изискуем и дължи връщане на остатъка от главницата и лихви. Писмото е изплатено до длъжника на адреса посочено от него в договора за кредит и не е получено, тъй като същия не го е потърсил. Кредитополучателят е поел задължение при промяна на адреса си да уведоми незабавно банката.

От представените доказателства може да се направи извод за основателност на искането за незабавно изпълнение и дължимостта на сумите. Представеното извлечение от счетоводните книги на банката установява дължимостта на няколко последователни вноски по договора за кредит, които не са заплатени в пълен размер. Съобразно уговореното в чл. 14 т.1 от Договора между страните при тези условия целия остатък по кредита става предсрочно изискуем. Тази предсрочна изискуемост е обявена от кредитора и той е предприел действия изявлението му да достигне до длъжника. Факта че длъжника е променил адреса си, не е съобщил това обстоятелство на кредитора, както е бил задължен по договора, не влияе върху изпълнението на задължението на банката и следва да се приеме че тя е изпълнила своето задължение. Нейното волеизявление че обявява кредита за предсрочно изискуем не е достигнало до длъжника единствено поради неизпълнението на неговото договорно задлжение.

В частната жалба е наведен довод, че длъжника е извършил плащания и не са налице условия за обявяване на кредита за предсрочно изискуем. Тези възражения са неотносими в производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 от ГПК. Същите следва да бъдат обсъдени в производството по чл. 422 от ГПК. Следва само да се отбележи че дори и длъжника да е погасявал с платежните, описани в частната жалба, то отново е налице неизпълнение на задължението в срок, тъй като плащането от 14.02.2012г. е след настъпване на падежа на три от вноските по кредита.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че следва да остави без уважение подадената частна жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.И.Ц. ЕГН **********,***, против Разпореждане за незабавно изпълнение по Заповед № 1211/14.06.2013 г. по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 2070/2013 г. по описа на Сливенския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: