О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 02.09.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… втори септември……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова………в. гр. дело № 443 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Л.К.Б. и С.А.В., в качеството им на длъжници, против действията на ЧСИ П. Г., рег. № 837 на ЧСИ, с район на действие СлОС, по изп.д. № 452/2014 по описа му.

В жалбата си твърди че обжалва това че изпълнително дело № 452/14 на ЧСИ П. Г. е неоснователно образувано, като молбата за образуването му е подадена от лице без процесуална представителна власт и действията извършени по него – налагане на възбрана по обезпечителната заповед, са незаконосъобразни по същата причина. Моли да се отмени разпореждането за образуване на изпълнителното дело и всички последващи действия по него..

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Ответната по жалбата страна е депозирала в срок писмен отговор, с който моли производството да бъде прекратено като недопустимо или отхвърлена жалбата като неоснователна.

Съдът намира подадената жалба за недопустима.

В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва неоснователното образуване на делото и всички действия извършени след образуването. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжниците по изп.д. № 452/2014 по описа на ЧСИ П. Г. е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Л.К.Б. ЕГН ********** и С.А.В. ЕГН **********, против действията на ЧСИ П. Г., рег. № 837 на ЧСИ, с район на действие СлОС, по изп.д. № 452/2014 по описа му, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 443/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :