ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 19.09.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

СТЕФКА МИХАЙЛОВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 456 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК

В частната жалба подадена от ЕВН „БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД се обжалва като незаконосъобразно определение от 20.06.2014г. погр.д. № 413/2014г. на РС – Сливен, с което е отказано присъждането на разноски.

Твърди се, че с обжалваното определение съдът се произнесъл по искане, което не е предмет на подадената от частния жалбоподател молба по чл. 248 от ГПК. Изрично в молбата е посочено, че е поискано допълване на решението, а не изменението му, в който смисъл се е произнесъл първоинстанционния съд.

След като РС – Сливен е уважил изцяло предявените от частния жалбоподател искове по гр.д. № 413/2014г., неправилно с решението по делото на основание чл. 80 от ГПК разноските – държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, не са присъдени поради непредставянето на списък на разноските. Изтъкнато е, че непредставянето на списък е пречка за изменение на решението в частта относно разноските от съда, който го е постановил, но не е пречка за допълването му, след като надлежно е заявено още с исковата молба. Позовава се и на т. 8 от ТР № 6 от 06.11.2013г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2012г.

Иска се съдът да отмени обжалваното определение и да укаже на първоинстанционния съд да разгледа молбата за допълване на решението в частта относно разноските или алтернативно – да разгледа въпроса по същество и да допълни решението като уважи молбата за присъждане на разноските – 75 лв. заплатена държавна такса и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Въз основа на данните от приложеното гр.д. № 4113/2014г. на РС – Сливен се установява следното:

Частната жалба е допустима – подадена е в срока за обжалване на съдебния акт - постановен по подадената молба за допълване на постановеното по делото решение в частта относно разноските

С обжалваното решение № 479/09.06.2014г. по делото, съдът след като е уважил изцяло предявените от „ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД искове – предявени против ответника Й.Н. Тонев, не е присъдил разноски на ищеца. В мотивите към решението районния съд е изложил съображения за непредставяне на списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

В срока за обжалване ищецът е подал молба, в която е посочил, че съдът не е присъдил разноските по делото като се е мотивирал с разпоредбата на чл. 80 от ГПК, т.к. не е бил представен списък на разноските.

При тези съображения е посочено, че е налице основание за допълване на решението в частта му за разноските и липсата на списък не основание за отказ от тяхното присъждане, при положение че са налице законовите изисквания на чл. 78 от ГПК и е направено съответното искане до приключване на делото. Изложени са съображения и в насока, че липсата на списък е пречка само за изменение на решението в частта относно разноските, но не и за допълването му.

По тази молба пръвоинстанционния съд е приел, че искането е за изменение на решението в частта за разноските и като се е позовал отново на липсата на списък по чл. 80 от ГПК е отхвърлил молбата за изменение на решението в частта относно разноските като неоснователна.

С решението по делото предявените от „ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД искове са уважени изцяло.

Искането за присъждане на разноските е направено със самата искова молба. Представен е документ за д.т. от 75 лв. и ищецът е бил представляван в производството от пълномощник по чл. 32, т. 3 от ГПК.

Въз основа на горните констатации във връзка с частната жалба съдът намира, че обжалваното определени е незаконосъобразно и следва да се отмени, като на основание чл. 278, ал. 1 от ГПК съдът да уважи искането като такова по чл. 247, ал. 1 от ГПК.

Неправилно с обжалваното определение съдът е квалифицирал искането по чл. 248, ал. 1, пр. 2 от ГПК – за изменение на решението в частта относно разноските. Основание за квалифициране на искането като такова за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските липсва, както с оглед петитума на молбата, така и с оглед обстоятелствата, на които е основано искането.

В петитума на молбата е направено искане за допълване на решението в частта му за разноските,  което искане е обосновано с изложената в мотивите решаваща воля на съда да не присъжда разноски, т.к. не е бил представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Не се нуждае от допълнителен коментар положението – предмет на постановеното в т. 8 от ТР № 6 от 06.11.2013г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2012г., че липсата на списък по чл. 80 от ГПК е пречка единствено за изменение на решението в частта за разноските, но не и за допълването му.

Във връзка с последното от значение в случая е изискването на чл. 81 от ГПК във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция съдът да се произнесе и по исканията за разноски. За разлика от ГПК (отм.), който не съдържа подобно изискване, с посоченото разпореждане за съда е налице задължение при направено искане за присъждане на разноски, съдът да се произнесе не само, като изложи съображенията си в мотивите на решението, но в съответствие с мотивите да се произнесе и в самия диспозитив на решението.

В случая в решението по гр.д. № 413/2014г. на РС – Сливен в мотивите е формирана решаваща воля за отхвърляне на искането за разноски по съображения, че не е представен списък на разноските съгласно чл. 80 от ГПК, но е налице пропуск за отразяването и в диспозитива на решението.

Именно с тези обстоятелства е обосновано и искането за допълване на решението в частта относно разноските като единството между искането и обстоятелствата, на които то е основано, налагат квалификацията му по чл. 247, ал. 1 от ГПК.

В хипотеза на чл. 247, ал. 1 от ГПК за съда не съществува никаква друга възможност освен да постанови допълнителен диспозитив в съответствие с вече формираната решаваща воля в мотивите на постановеното по делото решение.

С обжалваното определение, макар и на друго основание,  съдът е постановил резултата по чл. 247, ал. 1 от ГПК, отказвайки в съответствие с решаващата воля – формирана в мотивите на решението, да уважи претенцията на частния жалбоподател като ищец за присъждане на направените от него деловодни разноски.

Същевременно и предвид обстоятелството, че съдът и служебно може да повдига въпроса за наличието на ОФГ и решението по гр.д. № 413/2014г. на РС – Сливен не е обжалвано по реда на чл. 262 и сл. от ГПК, спрямо частната жалба въззивната инстанция намира, че следва да се произнесе именно с оглед разпоредбата на чл. 247, ал. 4 от ГПК като в съответствие с правомощията си по чл. 278, ал. 1 от ГПК да разреши въпроса и по същество.

Предвид наличието на своевременно заявено искане още в самата искова молба и съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК при уважаване на предявените искове, претенцията на „ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за присъждане на деловодните разноски е основателна. Разпоредбата на чл. 80 от ГПК няма никакво отношение към основателността на направеното искане за присъждане на разноски и извода на първоинстанционния съд обоснован с непредставянето на списък на разноските е незаконосъобразно.

Обжалваното определение като незаконосъобразно следва да се отмени и на основание чл. 278, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 78, ал. 1 от ГПК съдът следва да присъди на частния жалбоподател като ищец направените от него деловодни разноски

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 20.06.2014г. погр.д. № 413/2014г. на РС – Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това

 

ОСЪЖДА Й.Н.Т., ЕГН ********** *** да заплати на „ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „Хр. Г. Д.“ № * деловодни раноски за заплатени д.т. по предявените в производството по гр.д. № 413/2014г. на РС І Сливен д.т. в размер на 75 лв. и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.

 

Определението не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.