ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

21.05.2015 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на …… двадесети първи май  през

две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..гр.....дело № …462.по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 24.04.2015 г. е оставил исковата молба, без движение, като е указал на ищеца да внесе д.т. по сметка на СлОС в размер на 16 982,18 лв.. Съобщението за това разпореждане е връчено на страната на 08.05.2015г. Тъй като не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на ищеца Д.Г.М., ЕГН ********** срещу  „Рамона 97“,ЕООД,  като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 462/14 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: