ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                      

Гр. Сливен, 24.09.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 464 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба за разрешаване на достъп до гражданско дело.

С разпореждане от 29.08.2014г. съдът на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК е дал указания за отстраняване на нередовност по смисъла на чл. 127, ал. 1, т. 4 от ГПК.

В указания срок – изтекъл на 12.09.2014г. указанията не са изпълнени

Водим от гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от М.К. М. молба за предоставяне на достъп до гр.н. І 374/1976г. по описа на РС – Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. І 464 по описа на съда за 2014г. порди неотстраняване на нередовности на молбата.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред АпС – Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: