О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 08.09.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  465 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по частна жалба подадена от К.М.Я. *** против определение № 1853/27.06.2014 г. постановено по ч.гр.д. № 6414/2011 г. на СлРС. Твърди се, че с атакуваното определение районният съд е отхвърлил като неоснователна молбата на жалбоподателя за поправка на явна фактическа грешка, касаеща ЕГН на длъжника. Развиват се съображения, че както в заявлението, така и в заповедта и изпълнителния лист е допусната грешка относно ЕГН-то на длъжника. Районният съд разполага със служебен достъп до базата данни в ГРАО и е в състояние да извърши служебно проверка за ЕГН на длъжника по трите имена и посочения адрес, които са безспорни, Поради това, като е отхвърлил молбата, районният съд е постановил незаконосъобразен акт.  Иска се  отмяна на определението и да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка съгласно направеното искане.

Насрещната страна не е взела становище по тази жалба. 

С определение № 1853/27.06.2014 г. районният съд е отхвърлил молбата на заявителя, с която се иска поправка на явна фактическа грешка с ЕГН –то на длъжника като неоснователна,  като е развил съображения че единният граждански номер представлява десет цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин и това число служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. В случая не е била налице явна фактическа грешка, тъй като не е била сгрешена една или две цифри, а е било изписано ЕГН на друго лице.

Този извод на съда е неправилен съгласно тълкувателното решение по тълк.д. № 4/2013 г. на ВКС. Разпоредбите на чл. 247, чл. 250 и чл. 251 от ГПК намират приложение в заповедното производство.  Действително в случая е допусната грешка засягаща цялото ЕГН на длъжника, но не са сгрешени имената и  адреса,както и не е налице подадено възражение от длъжника срещу заповедта за изпълнение. Безспорно е, че съдът разполага с възможност да извърши служебна проверка за ЕГН-то на съответния длъжник, още повече след като е бил сезиран с такова искане. Молбата  е била основателна и е следвало да бъде уважена. Ето защо атакуваното определение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се допусне поправка на ЯФГ в единния граждански номер на длъжника Ю.Т.С. съгласно направеното искане.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение №  1853/27.06.2014 г. по ч.гр. д. № 6414/2011 г. на Сливенския районен съд, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в изпълнителен лист от 25.11.2011 г. издаден въз основа на заповед за изпълнение № 4627/28.10.2011 г. по ч. гр. д. № 6414/2011  г. на СлРС, като ЕГН-то на длъжника Ю.Т.С. вместо  ********** да се чете като  ЕГН **********.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: