ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр.Сливен, 08.10.2014г.

Сливенският Окръжен съд, наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на осми октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

като разгледа докладваното гр.дело № 480 по описа за 2014 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на ЗАД „Армеец" АД против М.С.М. в качеството й на ЧСИ с район на действие СлОС. С исковата молба е направено искане за отвод на всички съдии от СлОС, тъй като М.М. е ЧСИ с район на действие СлОС и това пораждало съмнения за безпристрастността на съдиите.

Поради отвод на всички съдии при Окръжен съд - Сливен разглеждането на делото е невъзможно, поради което същото следва да се прекрати и изпрати на АС - Бургас за разпореждане разглеждането му от друг равен по степен съд.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК, Сливенският окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 480/2014 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

Делото ДА  СЕ  ИЗПРАТИ  на Апелативен  съд  -  гр.  Бургас  за разпореждане разглеждането му в друг равен по степен съд.
Определението е окончателно.      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: