О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 08.09.2014 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                      СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д..  N 483 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по жалба против отказ на съдия по вписванията за извършване на вписване в книгите по вписванията и се движи по реда на гл. ХII а от ГПК.

Първият жалбоподател е помощник нотариуса по заместване при нотариус рег. № 183 на НК, действащ в района на НзРС, а втората жалбоподателка е купувачът по сделките.

В жалбата се твърди, че определението с което е отказано вписването в книгите по вписванията в службата по вписванията при НзРС на договари за покупко-продажба на недвижими имоти, обективирани в н.а. № 106/14г., т. 8, рег. № 4994, д. № 774 от 27.08.2014г. по описа на нотариус с рег. № 183 на НК и район на действие районът на НзРС, е незаконосъобразно. Съдията по вписванията не го е обосновал ясно, позовава се на разпоредбите на чл. 18 от ЗЗД и чл. 183 от ЗЗД, без да посочи в какво точно се изразява противоречието на договорите, чието вписване е отказал, с тези правни норми. Приема напълно незаконосъобразно, че представеният акт не съответства на предвидените в закона изисквания и постановява отказ да го впише. Жалбоподателката заявява, че съдията по вписванията не е спазил разпоредбата на чл. 6 чл. 32а от ПВп, както и на т. 6 от ТР № 7/2012г. от 25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС, като е излязъл извън предметния обхват на проверката, която следва да извърши.

Поради това се иска СлОС да отмени определението, с което е отказано вписването и разпореди описаният по-горе акт да бъде вписан в регистрите на СВп при НзРС.

След преценка на представените доказателства, съдът намира жалбата, за допустима и основателна.

С н.а. № 106/14г., т. 8, рег. № 4994, д. № 774 от 27.08.2014г. по описа на нотариус с рег. № 183 на НК и район на действие районът на НзРС са сключени договори за покупко продажба на пет недвижими имота, между страните И.Н.С.-В. – продавач на два имота, Е.Н.П. – продавач на три имота и Т.И.Д.  купувач на всичките имоти.

Без съмнение е, че по смисъла на чл. 4 от ПВп тези договори подлежат на вписване. Нотариалният акт съдържа всички задължителни реквизити и е съставен във вида и формата, предвидени в чл. 578 от ГПК, посочена е и информацията, заложена като задължително съдържание в чл. 6 от ПВп.

Настоящият състав не счита, че са нарушени по някакъв начин разпоредбите на чл. 18 от ЗЗД и чл. 183 от ЗЗД, още повече, че последната има материалноправен характер и не съдържа задължение на съдията по вписванията да изследва и проверява материалните, вещно-облигационни отношения между страните по договорите. Липсва законова пречка в един акт да са обективирани няколко договора, щом изискванията за всеки от тях, от гледна точка на нотариалното производство, са спазени, поради което и няма причина да се откаже вписването им щом са спазени разпоредбите на ПВп.

На последно място е основателно оплакването на жалбоподателите, че съдията по вписванията е следвало да се ограничи при проверката си единствено до това дали представеният за вписване акт подлежи на вписване и дали отговаря на изискванията на закона относно формата и съдържанието си. Неоправдано и недопустимо е той да проверява материалноправните предпоставки на акта, чието вписване се иска.

Ето защо, след като правните изводи на въззивната инстанция се разминават с тези на съдията по вписванията, отказът му да извърше вписване се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, с последиците по чл. 32в от ПВп.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1 от 27.08.2014г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията към НзРС, с което е отказано извършване на вписване на нотариален акт. № 106/14г., т. 8, рег. № 4994, д. № 774 от 27.08.2014г. по описа на нотариус с рег. № 183 на НК и район на действие районът на НзРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението  не подлежи на обжалване.

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: