определение

гр.Сливен, 11.09.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №492 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ТПК.

Образувано по жалба на „Мони 07" ЕООД, гр.Девин - длъжник срещу действия на ЧСИ П.Р., рег.№835 и район на действие СлОС по изп. дело №20148350400316 по нейния опис.

Жалбата не е подадена чрез ЧСИ Р. и не са извършвани никакви действия по надлежното й администриране по реда на чл 436 от ГПК, не е приложено и копие от изпълнителното дело, с оглед проверка на допустимостта и основателността й, няма представени мотиви от съдебния изпълнител, не е внесена дължимата държавна такса.

Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата от някое от процесуалнолегитимираните лица, против някое от подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, се подава до окръжния съд чрез съдебния изпълнител, като последният проверява дали е подадена в срок и извършва връчване на преписите на съответните страни. Едва след изтичане на срока за възражение по чл.436, ал.З от ГПК, съдебният изпълнител следва да изпрати на окръжния съд жалбата, възраженията, своите мотиви по обжалваните действия и копие от изпълнителното дело. Без да е извършена цялата поредица от тези процесуални действия, съдът не може да образува и разгледа жалбата.

Поради това производството по подадената пряко до СлОС жалба против действия на ЧСИ Р. следва да се прекрати и жалбата да се изпрати на съдебния изпълнител за изпълняване на процедурата по чл. 436 от ГПК.

С оглед на изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№492/2014г. по описа на Сливенски окръжен съд.

1


ИЗПРАЩА жалба вх.№СД-05-01-5553/10.09.2014г. по описа на СлОС, с пощенско клеймо от 08.09.2014г., подадена от „Мони 07" ЕООД, гр.Девин чрез адв.Р. *** против действия на ЧСИ П.Р., рег.№835 и район на действие СлОС по изп. дело №20148350400316 на съдебния изпълнител П.Р. за надлежното й администриране по реда на чл.436 от ГПК, в т.ч. събиране на дължимата за обжалването държавна такса.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред Бургаски апелативен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

2