ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

29.09.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и девети септември……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  513 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД, чрез пълномощник адв. М.В. против Разпореждане от 25.07.2014г. по гр.д.№ 2035/13 на Районен съд – Сливен, с което е върната като нередовна подадената въззивна жалба срещу постановеното по делото Решение №556/27.06.2014г. Твърди че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като след като съда е дал указания за отстраняване на нередовностите на въззивната жалба, те са били отстранени в дадения срок, а съдът не е изчакал неговото изтичане и е върнал жалбата като нередовна. Твърди че това е видно и от мотивите на обжалваното разпореждане. Моли съда да го отмени като незаконосъобразно.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД е подало въззивна жалба срещу решение № 556/27.06.2014г. по описа на СлРС. С разпореждане от 11.07.2014г. същата е оставена без движение за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на СлОС и представяне на препис за другата страна. Това разпорежда е редовно съобщено на жалбоподателя на 21.07.2014г., чрез адв. В.. В срок – на 23.07.2014г., с молба, подадена по пощата и получена в съда на 24.07.2014г.) страната е отстранила нередовностите на жалбата, като е представила препис и б.б. за внесена д.т. в размер на 33 лв. по сметка на СлОС. Въпреки това, с разпореждане от 25.07.2014г., СлРС е приел че не са отстранени в срок нередовностите на въззивната жалба и тя е върната на подателя й. Разпореждането е незаконосъобразно. То е постановено преди изтичане на седмичния срок за отстраняване на нередовностите, който изтича на 28.07.2014г.  Същото е постановено и след като страната е отстранила нередовностите на жалбата, съобразно указаното в срок. СлРС е следвало да администрира въззивната жалба, като редовна,  а не да постанови нейното връщане.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Разпореждане от 25.07.2014г. по гр.д.№ 2035/13 на Районен съд – Сливен, с което е върната като нередовна подадената от ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД, въззивна жалба срещу постановеното по делото Решение № 556/27.06.2014г.      

                     Връща делото на СлРС за по-нататъшно администриране на жалбата.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: