О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 02.10.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:             

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 518  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба подадена от адв. Д.Б. като пълномощник по изп. д. № 127/2013 г. на длъжника И.К.Т.. В жалбата се твърди, че на 04.08.2014 г. е депозирал жалба против извършеното от ДСИ разпределение на постъпили суми по изпълнителното дело. ДСИ е оставил жалбата без движение и е дал указание да се внесе държавна такса от 25.00 лв. по сметка на СлОС в 7-дневен срок. В указания срок нередовностите са отстранени и с молба документите и платежното нареждане на 25.08.2014 г. са изпратени с обратна разписка, която е била доставена на 27.08.2014 г.  С резолюция от 26.08.2014 г. ДСИ обаче е върнал подадената жалба против разпределението, поради неотстраняване на нередовностите. Сочи се, че това разпореждане е незаконосъобразно, тъй като нередовностите са били отстранени в срок.

Постъпило е възражение от взискателя, в което се сочи, че процесуалният представител на длъжника е имал време да отстрани нередовнотите, които ДСИ му е дал.  Излагат се съображения за неоснователност на подадената жалба и се оспорва искането за присъждане на разноски.

В писмено становище ДСИ  счита жалбата за неоснователно, като в мотивите се навеждат доводи за злоупотреба с права.

Настоящият състав намира, че подадената жалба против разпореждането за връщане на жалбата против извършеното от ДСИ разпределение е  основателна. Действително държавният съдебен изпълнител на 05.08.2014 г. е оставил подадената жалба против разпределението без движение, като е дал указания да се приложи препис от жалбата за другата страна, както и да се внесе държавна такса. Разпореждането за оставяне без движение е било получено от пълномощника на страната на 18.08.2014г. и седмодневния срок даден от ДСИ е изтичал на 25.08.2014г. На този ден пълномощникът  е изпратил с обратна разписка  преписа от жалбата за другата страна и копие от платежното нареждане и тази пощенска пратка е била доставена в службата на СИС при СлРС на 27.08.2014 г.  Междувременно обаче на 26.08.2014 г.  ДСИ е разпоредил частната жалба против разпределението да бъде върната, поради неотстраняване в срок на нередовностите. Това разпореждане обаче се явява незаконосъобразно, тъй като е несъмнено, че страната е спазила срока за отстраняване на нередовностите. Съгласно чл. 62 ал. 2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат когато изпращането на молбата е станало по пощата, което в този случай е несъмнено. Поради това атакуваното разпореждане следва да бъде отменено и на ДСИ да бъде указано да администрира подадената жалба по реда на  чл.463 от ГПК.

Жалбоподателят е претендирал разноски, но такива не му се дължат, тъй като насрещната страна с поведението си не е станала причина за образуване на настоящото производство.

   Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане от 26.08.2014 г. по изп. д. № 127/2013г. на ДСИ при СИС при Сливенски районен съд, с което е върната частна жалба вх. № СД03-03-5404/04.08.2014 г.я, с която е обжалвано извършеното по изпълнителното дело разпределение.

 

 

ВРЪЩА  делото на ДСИ при СИС на СлРС за  изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на това определение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: