О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  627

 

Гр. Сливен, 22.10.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 521 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1 във вр. с чл. 278 от ГПК.

 

Депозирана е частна жалба от М.Н.К., ищец по гр.д. № 3579/2014г. по описа на СлРС, против определение от 12.09.2014г., с което исковата молба е върната и производството по делото е прекратено. Изложени са доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, с искане за неговата отмяна.

След анализ на изложеното в частната жалба и приложеното гр.д. № 3579/2014г. по описа на СлРС, настоящия въззивен съдебен състав констатира следното :

Частната жалба е депозирана от активно легитимирано лице против акт, който подлежи на инстанционен контрол и в законоустановения срок, поради което се явява допустима.

На 28.08.2014г. пред СлРС е предявена искова молба от М.Н.К. против С.П.С. /бивш съпруг/ с искане за определяне на мярка за защита по реда на ЗЗДН. Приложени са множество писмени доказателства.

С разпореждане от 28.08.2014г. състав на СлРС е оставил без движение исковата молба, като е дал към ищеца указания за отстраняване на нередовности, посочени в четири пункта. Указанията са връчени на ищцата на 03.09.2014г.

В указания срок и в изпълнение на дадените указания ищцата е депозирала молба, в която обстойно и по дати излага взаимоотношенията си с бившия съпруг. Действително част от изложените дати са извън посочения от съда и законоустановен едномесечен срок, но същевременно друга част са напълно относими именно към посочения период от 28.07.2014г. до 28.08.2014г. Представена е и изисканата декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, в която е декларирана истинността на заявените обстоятелства и факти, относими към периода от 28.07.2014г. до 28.08.2014г. Молбата и декларацията са представени в още един екземпляр за връчване на ответника.

            Неизпълнението на указанието дадено от СлРС за обосноваване на правния интерес от търсена защита от домашно насилие осъществено спрямо пълнолетната дъщеря, не следва да води до връщане на исковата молба в цялост. Към ищеца, предвид това, че е предявила исковата молба единствено в лично качество, следва да бъдат дадени указания за индивидуализация на търсената защита.

            Настоящия съдебен състав намира, че първоинстанционния съд е извършил неправилна преценка на изпълнението на дадените от него указания и постановил атакуваното определение от 12.09.2014г., като върнал исковата молба и прекратил производството по делото.

            Ето защо, частната жалба се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като атакувания съдебен акт бъде отменен и  делото върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

            ОТМЕНЯ определение от 12.09.2014г. постановено по гр.д. № 3579/2014г. на СлРС.

 

            ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия!

 

                                                                                                                

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ :