О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 14.10.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 531  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод на частна жалба подадена от „РИЗОВ” АД със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул. Р.П. № * ЕИК 201037224, представлявано от изпълнителния директор Н. Зиа Р., чрез пълномощника адв. А.К.. В жалбата се твърди, че определение № 236/19.07.2014г. на Новозагорския районен съд е незаконосъобразно в частта, в която съдът е отказал връщането на държавната такса. Сочи се, че държавните такси се събират „по водене на делото”, което е съвкупност от всички извършени от съда процесуални действия от момента на образуването до приключването с влязъл в сила съдебен акт. Воденето на делото предполага допустимост на производството. Когато отношенията са между търговци, съдът служебно следва да следи за правния статут. Така, ако беше изпълнил това свое задължение, съдът е щял да констатира, че спрямо ответника е открито производство по несъстоятелност и не би трябвало да е извършил процесуалните действия по размяната на книжа и насрочване на делото. Поради това, моли да бъде върната внесената държавна такса.

С определение № 236 от 19.07.14г. по гр.д. № 147/2014г. на Новозагорски районен съд, съдът е прекратил производството по гражданското дело и е оставил без уважение искането на заявителя да му бъде възстановена заплатената държавна такса. Съдът е приел, че искането е неоснователно, тъй като исковата молба е постъпила в съда на 06.03.2014г., а производството по несъстоятелност спрямо ответното дружество е открито на 07.03.2014г. Така, към момента на депозиране на исковата молба ответното дружество не е било заличено от търговския регистър и след образуване на делото съдът е извършил процесуални действия по воденето му, свързани с размяна на книжа, произнасяне по доказателствените искания и изготвяне на проекто-доклад.

Жалбата е неоснователна. Исковата молба действително е била депозирана на 06.03.2014г. и към този момент не е било открито производство по несъстоятелност на ответното дружество. Производството се основава на чл. 422 от ГПК и е по повод постъпило възражение от длъжника по заповедното производство. Несъмнено е, че към момента на завеждане на исковата молба не е било открито производството по несъстоятелност, а по повод на молбата, съдът е изготвил проекто-доклад с определение от 15.04.2014г., произнесъл се е по направените доказателствени искания и е дал на страните указания. Така, дефакто действително съдът е извършил процесуални действия, свързани с водене на делото по повод постъпилата искова молба, поради което правилно и законосъобразно е отказал връщането на внесената държавна такса.  

 

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

     

      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „РИЗОВ” АД със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул. Р.П. № * ЕИК 201037224, представлявано от изпълнителния директор Н. З. Р., чрез пълномощника адв. А.К. срещу определение № 236/19.07.2014г. на Новозагорския районен съд.

 

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: