ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Сливен, 16.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ХРИСТИНА МАРЕВА,

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА,

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №535 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба на длъжника В.Д.П. срещу действията на ЧСИ П.Р., рег.№835 с район на действие СлОС по изп.д.№20138350400448, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника.

В първоначалната и допълнителната жалба се поддържа, че жалбоподателят е ипотекарен длъжник, собственик на обезпечението по отпуснат кредит от „УниКредит Булбанк“ АД – взискател на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД, представляващ ПИ с идентификатор №29283.501.158, находящо се в с.Жеравна, общ.Котел, с площ по документ за собственост 640 кв.м., а по скица 698кв.м., ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор №29283.501.158.1.

Посочва, че ЧСИ Руйчева е насочила изпълнението върху имота и за същия е обявена публична продан, като съдебния изпълнител не се е съобразил, че дружеството, което е длъжник по изп. дело е обявено в несъстоятелност с Решение от 27.12.2013г. по в.т.д.№612/2013г. по описа на АС – Варна, вписано в ТР на 03.01.2014г.  Съдебният изпълнител спрял производството по делото само срещу юридическото лице – длъжник, но го е продължил против физическите лица – ипотекарни длъжници. Счита, че съдебният изпълнител е следвало да спре цялото производство, тъй като е започнала процедура по несъстоятелност. Счита, че претенциите на кредитора -  „УниКредит Булбанк“ АД следва да бъдат заявени и удовлетворени по специалния ред на производството по несъстоятелност или след нарочно разрешение от надлежния съд по несъстоятелността за продължаване на изпълнителното производство.

Предвид гореизложеното се иска от съда да отмени действията на ЧСИ Руйчева по изп. дело, изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижимия имот, собственост на жалбоподателката и да постанови спиране на цялото изпълнително производство срещу всички длъжници, а не само срещу  „Булгаргаз систем“ ЕООД.

С първоначалната жалба е направено и особено искане за спиране изпълнителното производство до окончателното приключване на настоящото производство.

В законоустановения срок не е подадено становище по жалбата от взискателя и другите длъжници в изпълнителното производство – „Булгаргаз систем“ ЕООД и Нели Георгиева Сименова.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал формални писмени обяснения, в които само посочва хронологично извършените спрямо процесния имот изпълнителни действия, които по същността си не представляват обяснения по обжалваните действия и изразено становище по поставените в жалбата въпроси.

След като се запозна с първоначалната и допълнителната жалби и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №20138350400448 на ЧСИ Поля Рейчева с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело изп.д.№20138350400448 по описа на ЧСИ П.Р. с район на действие СлОС е образувано по молба на „УниКредит Булбанк“ АД въз основа на изпълнителен лист от 18.05.2012г., издаден по гр.д.№6698/2012г. на Варненски районен съд, с който са осъдени длъжниците „Булгаргаз систем“ ЕООД, гр.Варна, В.Д.П. и Н.Г.С. – П. да заплатят солидарно на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД следните суми: 227100лв., представляваща неизплатена главница по Договор за банков револвиращ кредит №6803/09.07.2007г., 29857,86лв., представляваща дължими лихви по договора за периода от 22.09.2011г. до 16.05.2012г., 3406,50лв., представляваща дължими такси по тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.05.2012г. и сумата от 8871,65лв. – разноски по делото.

За обезпечаване погасяването на всички вземания на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД по Договор за банков кредит №6803/09.07.2007г. с нотариален акт №176, том ІІ, рег.№1538, дело №343/2007г. на съдия при КРС, вписан в СлВП при КРС с вх.№535/11.07.2007г., акт №42, том І, дело №445/2007г. е учредена договорна ипотека от ипотекарните гаранти В.Д.П. и Н.Г.С. – П. върху собствения си недвижим имот – дворно място, находящо се в с.Жеравна, общ.Котел с площ 640кв.м., съставляващо УПИ ІV-232, кв.55 по регулационния план на с.Жеравна, индивидуализиращ се по кадастралната карта с идентификатор №29283.501.158 и площ 698кв.м., ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор №29283.501.158.1.

По искане на взискателя, съдебният изпълнител е насочил принудителното изпълнение върху този ипотекиран недвижим имот, чрез налагане на възбрана, извършване на опис и публична продан. Описа на имота е извършен на 19.11.2013г. в присъствието на длъжника Нели Симеонова, подписала протокола за опис без възражения. Публичната продан е приключила към момента с обявени наддавателни предложения и обявен купувач – протокол от 05.08.2014г., като съдебният изпълнител не е съставил постановление за възлагане на имота.

С Решение №374/27.12.2013г. по в.т.д.№612/2013г. на Варненски апелативен съд е обявена неплатежоспособността на „Булгаргаз систем“ ЕООД; определена е начална дата на неплатежоспособността – 07.03.2011г.; открито е производство по несъстоятелност на „Булгаргаз систем“ ЕООД на осн. чл.632, ал.1 от ТЗ; наложени са обща възбрана и запор върху имуществото на „Булгаргаз систем“ ЕООД; постановено е прекратяване дейността на предприятието; обявен е длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД в несъстоятелност на основание чл.632, ал.1 от ТЗ и е  спряно производството по несъстоятелността по т.д.№1140/11г. на ВОС.

С протокол от 27.06.2014г. ЧСИ П.Р. е спряла производството по изп.д.№20138350400448 само по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД, с оглед обявяването му в несъстоятелност.

Жалбата на В.Д.П. против действията на ЧСИ П.Р. е подадена до СлОС 29.07.2014г.

С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Подадената от длъжника В.Д.П. жалба против действията на ЧСИ Руйчева, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан на  недвижим имот – собственост на ипотекарните длъжници, е недопустима, тъй като обжалваните действия на съдебния изпълнител по изложените в жалбата съображения са извън приложното поле на изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 ГПК хипотези.

Безспорно е по делото се установи, че жалбоподателя П. е солидарен длъжник в изпълнителното производство, а не трето лице по смисъла на чл. 435, ал.4 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

Обстоятелствата, на които се основават възраженията за незаконосъборазнтост на обжалваните действия на ЧСИ не касаят несеквестируемост на имота в с. Жеравна, към който е насочено принудителното изпълнение, каквото е изискването за допустимост на жалбата, уредено в  чл. 435, ал. 2, предл. 2 ГПК.

Единственото твърдение за неправилност и незаконосъобразност на изпълнителните действията спрямо въпросния недвижим имот е откриването на производство по несъстоятелност на другия длъжник – ТД „Булгаргаз систем“ ЕООД, който, не е собственик на процесния недвижим имот и съответно този имот не е включен в масата на несъстоятелността.

Предвид гореизложеното жалбата следва да се остави без разглеждане акто недопустима и делото да се прекрати.

С първоначалната жалба е направено искане по чл.438 от ГПК за спиране на изпълнителното производство до окончателно приключване на настоящото такова. Съдът намира искането за неоснователно с оглед недопустимостта на жалбата.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от адв. Б.Д. от Адвокатско сдружение „Д. *** в качеството й на пълномощник на длъжника В.Д.П., с ЕГН ********** срещу действията на ЧСИ П.Р., рег.№835, с район на действие СлОС по изп.д.№20138350400448, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан върху недвижим имот с идентификатор №29283.501.158, находящ се в с.Жеравна, общ.Котел, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№534/2014г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране изпълнителното производство по изп.д.№20138350400448 по описа на ЧСИ П.Р. с район на действие СлОС до окончателното приключване на производството по настоящото дело.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.