О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 16.10.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:       МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №535 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Н.Г.С. срещу действията на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835 с район на действие СлОС по изп.д.№20138350400448, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника С..

В първоначалната и допълнителната си жалба жалбоподателката твърди, че е ипотекарен длъжник, собственик на обезпечението по отпуснат кредит от „УниКредит Булбанк“ АД – взискател на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД, представляващ ПИ с идентификатор №29283.501.158, находящо се в с.Жеравна, общ.Котел, с площ по документ за собственост 640 кв.м., а по скица 698кв.м., ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор №29283.501.158.1. Посочва, че ЧСИ Руйчева е насочила изпълнението върху имота й, като е обявена публична продан, като съдебния изпълнител не се е съобразил, че дружеството, което е длъжник по изп. дело е обявено в несъстоятелност с Решение от 27.12.2013г. по в.т.д.№612/2013г. по описа на АС – Варна, вписано в ТР на 03.01.2014г.  Съдебният изпълнител спрял производството по делото само срещу юридическото лице – длъжник, но го е продължил против физическите лица – ипотекарни длъжници. Счита, че съдебният изпълнител е следвало да спре цялото производство, тъй като е започнала процедура по несъстоятелност. Счита, че претенциите на кредитора -  „УниКредит Булбанк“ АД следва да бъдат заявени и удовлетворени по специалния ред на производството по несъстоятелност или след нарочно разрешение от надлежния съд по несъстоятелността за продължаване на изпълнителното производство. Поради това моли съда отмени действията на ЧСИ Руйчева по изп. дело, изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижимия имот, собственост на жалбоподателката и да постанови спиране на цялото изпълнително производство срещу всички длъжници, а не само срещу  „Булгаргаз систем“ ЕООД. С първоначалната жалба е направено и особено искане за спиране изпълнителното производство до окончателното приключване на настоящото производство.

 

В законоустановения срок не е подадено становище по жалбата от другите длъжници в изпълнителното производство – „Булгаргаз систем“ ЕООД и В.Д.П..

            Другата страна по изпълнителното производство – взискателят „УниКредит Булбанк“ АД е подала писмено становище по жалбата, в което посочва, че по силата на надлежно вписано в СлВп. При РС – Котел Решение №3680/12.08.2011г. на РС – Варна, ПИ с идентификатор №29283.501.158 е поставен в дял и собственост на Н.Г.С. – П., поради което производството по несъстоятелност срещу „Булгаргаз систем“ ЕООД няма връзка с изпълнението срещу ипотекирания недвижим имот. Поради това намира за недопустими исканията за отмяна на изпълнителните действия върху имота и моли да не бъде спирано производството по изпълнителното дело.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал формални писмени обяснения, в които само посочва хронологично извършените спрямо процесния имот изпълнителни действия, постъпилите жалби от Н.С. и становището на взискателя по тях. Няма изложени обяснения по обжалваните действия и изразено становище по жалбата.

След като се запозна с първоначалната и допълнителната жалби и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №20138350400448 на ЧСИ Поля Рейчева с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело изп.д.№20138350400448 по описа на ЧСИ Поля Руйчева с район на действие СлОС е образувано по молба на „УниКредит Булбанк“ АД въз основа на изпълнителен лист от 18.05.2012г., издаден по гр.д.№6698/2012г. на Варненски районен съд, с който са осъдени длъжниците „Булгаргаз систем“ ЕООД, гр.В., В.Д.П. и Н.Г.С. – П. да заплатят солидарно на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД следните суми: 227100лв., представляваща неизплатена главница по Договор за банков револвиращ кредит №6803/09.07.2007г., 29857,86лв., представляваща дължими лихви по договора за периода от 22.09.2011г. до 16.05.2012г., 3406,50лв., представляваща дължими такси по тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.05.2012г. и сумата от 8871,65лв. – разноски по делото.

За обезпечаване погасяването на всички вземания на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД по Договор за банков кредит №6803/09.07.2007г. с нотариален акт №176, том ІІ, рег.№1538, дело №343/2007г. на съдия при КРС, вписан в СлВП при КРС с вх.№535/11.07.2007г., акт №42, том І, дело №445/2007г. е учредена договорна ипотека от ипотекарните гаранти В.Д.П. и Н.Г.С. – П. върху собствения си недвижим имот – дворно място, находящо се в с.Жеравна, общ.Котел с площ 640кв.м., съставляващо УПИ ІV-232, кв.55 по регулационния план на с.Жеравна, индивидуализиращ се по кадастралната карта с идентификатор №29283.501.158 и площ 698кв.м., ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор №29283.501.158.1.

Със Решение №3680/12.08.2011г. по гр.д.№4478 на Варненски районен съд в дял и собственост на Н.Г.С. – П. е поставен ПИ №29283.501.158, ведно със сградата. Решението е вписано в СлВП при РС – Котел на 19.09.2011г. под вх. №454, дв.вх. рег.№453 по партидата на Н.С..

По искане на взискателя, съдебният изпълнител е насочил принудителното изпълнение върху този ипотекиран недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник Н.С., чрез налагане на възбрана, извършване на опис и публична продан. Описа на имота е извършен на 19.11.2013г. в присъствието на длъжника Н.С., подписала протокола за опис без възражения. Публичната продан е приключила към момента с обявени наддавателни предложения и обявен купувач – протокол от 05.08.2014г., като съдебният изпълнител не е съставил постановление за възлагане на имота.

С Решение №374/27.12.2013г. по в.т.д.№612/2013г. на Варненски апелативен съд е обявена неплатежоспособността на „Булгаргаз систем“ ЕООД; определена е начална дата на неплатежоспособността – 07.03.2011г.; открито е производство по несъстоятелност на „Булгаргаз систем“ ЕООД на осн. чл.632, ал.1 от ТЗ; наложени са обща възбрана и запор върху имуществото на „Булгаргаз систем“ ЕООД; постановено е прекратяване дейността на предприятието; обявен е длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД в несъстоятелност на основание чл.632, ал.1 от ТЗ и е  спряно производството по несъстоятелността по т.д.№1140/11г. на ВОС.

С протокол от 27.06.2014г. ЧСИ Поля Руйчева е спряла производството по изп.д.№20138350400448 само по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД, с оглед обявяването му в несъстоятелност.

            Жалбата на Н.С. против действията на ЧСИ Поля Руйчева е подадена до СлОС 29.07.2014г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника Н.Г.С. жалба против действията на ЧСИ Руйчева, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан на  недвижим имот, собственост на жалбоподателката, е недопустима, тъй като обжалваните действия на съдебния изпълнител по изложените в жалбата съображения са извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

Безспорно по делото се установи, че жалбоподателката С. е солидарен длъжник в изпълнителното производство. Освен това същата е ипотекирала свой собствен недвижим имот /процесния недвижим имот с идентификатор №29283.501.158, находящ се в с.Жеравна, общ.Котел/ за обезпечение на всички вземания на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД по договора за кредит, за които е издаден и изпълнителният лист по реда на чл.417 от ГПК, служещ като изпълнителен титул в настоящото изпълнително производство. 

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

В случая, оплакванията на жалбоподателката – длъжник не касаят несеквестируемост на имота в с. Жеравна, към който е насочено принудителното изпълнение, каквото е изискването за допустимост на жалбата, уредено в  чл. 435, ал. 2, предл. 2 ГПК. Единственото твърдение за неправилност и незаконосъобразност на изпълнителните действията спрямо въпросния недвижим имот е откриването на производство по несъстоятелност на другия длъжник – ТД „Булгаргаз систем“ ЕООД, който, следва само да се отбележи, че не е собственик на процесния недвижим имот и съответно същият не е включен в масата на несъстоятелността. Следователно жалбата, насочена срещу тези изпълнителни действия е недопустима.

Освен това следва да се отбележи, че с оглед разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК същата е и просрочена, тъй като изпълнителните действия върху имота, обжалвани с настоящата жалба, са започнали с извършването на опис на недвижимия имот на 19.11.2013г., на който е присъствала длъжника н.С. лично, като е подписала протокола за опис без възражения. Настоящата жалба, подадена на 29.07.2014г. е просрочена.

От друга страна, недопустимо е искането, релевирано в петитума на допълнителната жалба, изпълнителното производство да бъде спряно изцяло от съда. В процесуалния закон не е уредена процесуалната правна възможност съдът да спира изпълнително производство, извън хипотезата на чл.438 от ГПК – до приключване на производството по жалбата, каквото искане също е направено, респ. длъжникът по изпълнението да обжалва отказа на съдебния изпълнител да спре изпълнителното производство.

            С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

            С първоначалната жалба е направено искане по чл.438 от ГПК за спиране на изпълнителното производство до окончателно приключване на настоящото такова. Съдът намира искането за неоснователно, с оглед недопустимостта на жалбата /същата няма да бъде разглеждана по същество/ и това искане ще бъде оставено без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника Н.Г.С. за спиране изпълнителното производство по изп.д.№20138350400448 по описа на ЧСИ Поля Руйчева с район на действие СлОС до окончателното приключване на производството по настоящото дело.

 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с адрес за кореспонденция и съдебен адрес: гр.В., ул.“Я.“ №*, ет.*, ап.* срещу действията на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835, с район на действие СлОС по изп.д.№20138350400448, изразяващи се в насрочване и провеждане на публична продан върху недвижим имот с идентификатор №29283.501.158, находящ се в с.Жеравна, общ.Котел, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№535/2014г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.