О   П   Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

Гр. Сливен, 15.04.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито  съдебно заседание, проведено на тридесети март  през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА  МАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ :   СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                       ВАНЯ  АНГЕЛОВА

 

 

         При секретаря  М.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 539 по описа за 2014г. на СлОС, констатира следното :

Производството се движи по реда на чл. 66 от ГПК.

Депозирана е молба от А.Н. Б. в качеството му на законен представител на „СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД с искане за възстановяване на пропуснат срок за заплащане на дължимата държавна такса. Към молбата е представена и квитанция за извършено плащане в указания размер на д.т. от 25.00лева, както и медицинска бележка № 2064 изд. на 16.10.2014г. от СД „Вита – 2000“ – Нова Загора.

Препис от молбата е връчен на другата страна с право на отговор в едноседмичен срок. Такъв по делото не е представен.

В с.з. молителят не се представлява.

В с.з. ответното лице се явява лично, като предоставя на съда преценката относно основателността на искането.

След анализ на изложеното в молбата и представените доказателства, настоящия съдебен състав констатира следното :

Депозирана е жалба от А.Н.Б. в качеството му на представляващ „ СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД срещу Постановление изх. № 4167/19.09.2014г. по изп. дело № 20132220400255 на ДСИ при РС – Нова Загора.

С разпореждане от 16.10.2014г. жалбата е оставена без движение, с указания за представяне на доказателства за платена държавна такса в размер на 25.00лева по сметка на СлОС в едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 23.10.2014г., като указания срок за изпълнение изтича на 30.10.2014г.

Поради неизпълнение на дадените указания в посочения срок, с определение № 651/04.11.2014г. съдът е върнал жалбата и прекратил производството по делото.

В едноседмичния срок за обжалване на горното определение по делото е постъпила частна жалба срещу него и молба за възстановяване на пропуснат срок по реда чл. 64, ал.2 и ал.3 от ГПК.

Към молбата за възстановяване на пропуснатия срок е представена квитанция за платена държавна такса в размер на 25.00лева и впоследствие медицинска бележка № 2064 изд. на 16.10.2014г. от СД „Вита – 2000“ – Нова Загора. В същата е посочено, че на лицето А. Б. поради болков синдром, е предписано домашно лечение за срок от 16.10.2014г. до 30.10.2014г.

Горното мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Молбата е допустима, подадена от активно легитимирано лице в законоустановения срок.

Разгледана по същество молбата се явява основателна. Молителят е регистриран като ЕООД с управител А.Н.Б.. Представената по делото медицинска бележка посочва конкретно периода през който на законния представител - управител А. Б. е било предписано домашно лечение, а именно от 16.10.2014г. до 30.10.2014г. Същия този период съвпада с периода през който управителя А. Н. Б. е следвало да изпълни дадените от съда указания за внасяне на дължимата държавна такса. По делото липсват доказателства за упълномощен процесуален представител, който да извърши процесуалното действието в указания срок или евентуално да поиска продължаване на указания едноседмичен срок, съгласно чл. 64, ал.3, изр.2 от ГПК.

Съдебния състав приема, че пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее. Това обстоятелство мотивира уважаване на молбата и възстановяване на пропуснатия срок за внасяне на дължимата, според ТДТ, държавна такса за разглеждане на жалбата.

С оглед гореизложеното и на осн. 66 ГПК, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВЪЗСТАНОВЯВА процесуалния едноседмичен срок за внасяне на дължимата държавна такса от 25.00лева по сметка на СлОС, който срок УКАЗВА на „СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 119634012, със седалище и адрес на управление гр. Н. З., обл. С., ул.“В. Л.  *, ет.*, ап.*.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                   2.