О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 539 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.435, ал.3 от ГПК.

           Депозирана е жалба от А.Н.Б., като собственик и управител на длъжника „СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД против постановление № 4167/19.09.2014г. по изпълнително дело № 20132220400255 на ДСИ при РС – Нова Загора за възлагане на движима вещ – МПС.

В жалбата се твърди, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, проданта не е обявена по реда на чл.477, ал.3 от ГПК и не са спазени процедурите по описа на товарния автомобил „Фиат Дукато“. Твърди се още, че ДСИ не е спазил процедурата за обявяване на купувач, като цената на автомобила е произволно определена и не отговаря на пазарните за автомобил от тази категория и в това състояние. Твърди се също, че длъжникът не е уведомен надлежно за насрочената публична продан.

Поради горното от съда се иска отмяна на атакуваното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         В законоустановения срок взискателят по изпълнителното дело е депозирал писмен отговор по жалбата, в който се излагат съображения за неоснователност на същата. Сочи се, че проданта на товарния автомобил е обявена и извършена при спазване разпоредбите на ГПК за продан на движима вещ. В обявлението са били посочени всички изискуеми обстоятелства, като жалбоподателят е бил уведомяван за всички предприети от ДСИ действия по изпълнителното дело. Процедурата по обявяване на купувача е изцяло спазена, а цената е определена в пределите на компетентността на ДСИ.

             Държавният съдебен изпълнител при РС – Нова Загора е изложил мотиви по жалбата съгласно чл.436, ал.3 ГПК, в които излага подробно хронология по движение на делото и съображения за недопустимост на жалбата поради липсата на основанията за обжалване на това действие – възлагане на вещ, предвидени в чл.435, ал.3 ГПК.

             Сливенски окръжен съд, след като обсъди направените доводи и прецени материалите по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

На 30.10.2013г. по молба на З.Д.З.  и на основание изп. лист от 02.10.2013г. издаден по ч.гр.д. № 162/2013г. на РС – Нова Загора е образувано изпълнително дело № 255/2013г. срещу „СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД за сумата от 1099.40 лева.

На длъжника е връчена покана за доброволно изпълнение на 01.11.2013г., но същият не е изпълнил задължението си.

Като способ за принудително изпълнение взискаттелят е посочил запор, опис и публична продан на МПС – собственост на длъжника.

На 24.02.2014г. е извършен опис на запорираното МПС, за което длъжникът е уведомен редовно. Оценката на МПС е определена от ДСИ А. Вълев при служба „Съдебно изпълнение“ на РС – Нова Загора.

Първата по делото публична продан от 28.03.2014г. до 28.04.2014г., поради неявяване на купувач е обявена за нестанала. По искане на взискателя е насрочена втора продан от 09.06.2014г. до 09.07.2014г., която поради неявяване на купувач е обявена отново за нестанала.

По искане на взискателя е определена нова начална цена и е насрочена първа публична продан от 15.08.2014г. до 15.09.2014г., която е редовно разгласена и страните са уведомени.

За проданта е постъпило едно наддавателно предложение и с протокол от 16.09.2014г. за купувач на МПС – то е обявен взискателя З.Д.З..

В законоустановения срок купувачът е внесъл дължимите суми, поради което на 18.09.2014г. вещта му е възложена с Постановление за възлагане на движима вещ изх. № 4167.

На 01.10.2014г. длъжникът е депозирал разглежданата жалба.

            При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

В настоящия казус, проданта на движимата вещ товарен автомобил „Фиат Дукато“ е била извършена по реда на чл. 474, ал.5 от ГПК. В тази разпоредба е направено изрично препращане към правилата на чл. 482 ГПК, който в ал.1 гласи, че извършената продажба не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. Тази норма се намира в Глава четиридесет и втора – „Изпълнение върху движими вещи“, раздел ІІ „Продан на движими вещи“ – „Стабилитет на продажбата“, специална е, и представлява изключение от предвидената възможност за обжалване на постановление за възлагане, предвидена в чл.435, ал.3 от ГПК.

Следователно жалбоподателят няма право на жалба срещу конкретното действие на ДСИ. Подадената жалба пред ОС – Сливен е недопустима, поради което и производството по нея следва да бъде прекратено (в тази насока – определение № 1947/8.10.2014 г. на ПАС по в.ч.т.д. № 989/2014 г., определение № 233/23.03.2012 г. на ВнАС по в.ч.гр.д. № 163/2012 г., определение № 425/26.06.2012 г. на ВнАС по в.ч.гр.д. № 297/2012 г., определение № 2015/29.08.2013 г. на САС по в.гр.д. № 3209/2013 г. и определение от 21.10.2014 г. на ВтАС по в.ч.гр.д. № 380/2014 г.).

               Водим от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

                ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.Н.Б., като собственик и управител на длъжника „СИ АЙ Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 119634012  със седалище и адрес на управление гр. Н. З., обл. С., ул.“В.Л.“ № *, ет.*, ап.* против Постановление № 4167/19.09.2014г. по изпълнително дело № 20132220400255 на ДСИ при РС – Нова Загора за възлагане на движима вещ – МПС, като недопустима. 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 539/2014гпо описа на ОС-Сливен.

                Определението подлежи на обжалване пред АС - Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                               

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                        2.