О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.С., 17.10.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№542 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от Х.Г.Т. против Определение №2467 от 09.09.2014г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№3352/2014г. по описа на същия съд, с което на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството по гр.д.№3352/2014г. по описа на СлРС до постановяване на влязъл в сила окончателен съдебен акт по гр.д.№1491/2014г. по описа на СлРС.

            Жалбоподателят Х.Г.Т. твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения. Моли съда да го отмени и да върне делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна – АПИ -  Областно пътно управление – Сливен, която в законоустановения срок чрез пълномощник гл. юриск. Х. е представила отговор, с който оспорва жалбата първо като недопустима и на следващо место като неоснователна. Счита, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и моли въззивния съд да го потвърди. Счита, че са налице предпоставките за спиране по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като решаването на спора по гр.д.№1491/2014г. на СлРС се явява преюдициален въпрос по отношение производството по гр.д.№3352/2014г. на СлРС, тъй като има предмет заповед, с която се променя работното място на ищеца – жалбоподател. Развиват се съображения по съществото на спора за „място на работа“ и „работно място“ и възможността на изменянето им. Посочва, че производството по гр.д.№1491/2014г. на СлРС е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 31.10.2014г. Моли съда да отхвърли подадената жалба като недопустима, респ. като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Производството по гр.д.№3352/2014г. по описа на Сливенски районен съд е образувано въз основа на предявени от Х.Г.Т. против Областно пътно управление - Сливен при условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл.344, ал.1,т.1-т.3 от КТ, вр. с чл.225, ал.1 от КТ за признаване уволнението, извършено със Заповед РД-14-1/03.06.2014г. и Заповед №РД-13-3/09.06.2014г. за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за шест месеца оставане без работа в резултат на уволнението. В исковата молба са изложени съображения както за процесуална незаконосъобразност на уволнението – нарушаване на разпоредбите на чл.195 от КТ при издаване на въпросните заповеди, нарушения и на разпоредбите на чл.333 от КТ, свързани с предварителната закрила при уволнение, така и подробни съображения за неговата материалноправна незаконосъобразност с оглед извършената от работодателя едностранна промяна на мястото на работа със Заповед №РД-11-2/13.03.2014г. Изрично в исковата молба ищецът посочва, че вмененото му със заповедта за налагане на дисциплинарното наказание „уволнение“ неизпълнение на трудови задължения са свързани именно с тази незаконосъобразна промяна на мястото му на работа. Ищецът изрично е посочил, че е обжалвал пред СлРС Заповед №РД-11-2/13.03.2014г. на Директора на ОПУ – Сливен, като по спора е образувано гр.д.№1491/2014г. по описа на СлРС.

            Районният съд е изискал справка относно посоченото от ищеца гр.д.№1491/2014г. по описа на СлРС и копие от исковата молба, въз основа на която е образувано. Видно от справката и исковата молба, производството по гр.д.№1491/2014г. е образувано въз основа на предявен от Х.Г.Т. *** иск за отмяна на Заповед №РД-11-2/13.03.2014г., изд. от Директора на ОПУ – Сливен, с която се променя според ищеца едностранно и незаконосъобразно трудовото му правоотношение – определеното място на работа.

            С атакуваното Определение №2467 от 09.09.2014г. по гр.д.№3352/2014г. Сливенски районен съд приел, че е налице преюдициалност между делата и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е спрял производството по гр.д.№3352/2014г. по описа на СлРС до приключване на производството по гр.д.№1491/2014г. по описа на СлРС. Определението за спиране връчено на страните с нарочни съобщения. Съобщението с преписа от въпросното определение е връчено на Х.Г.Т. на 24.09.2014г.

            Частната жалба против определението е подадена чрез куриер с клеймо на предаване - 01.10.2014г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.            Разгледана по същество, същата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

            Съдът спира производството според чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора, т.е. следва да е налице преюдициалност /обусловеност/ на едното дело спрямо другото.

 В случая, производството по спряното от районния съд гр.д.№3352/2014г.  на СлРС е образувано въз основа на предявени искове по чл.344, ал.1, т.1 – т.3 от КТ, вр. с чл.225, ал.1 от КТ, като съображенията по съществото на спора – наличие на нарушения на трудовата дисциплина са свързани с твърдяната и атакувана пред съда едностранна промяна на мястото на работа, извършена със Заповед №РД-11-2/13.03.2014г., предмет на спора по гр.д.№1491/2014г. на СлРС. Според настоящия състав безспорно е налице преюдициалност между двете дела, тъй като решението по спора /между същите страни/ относно законосъобразността на Заповед №РД-11-2/13.03.2014г. на Директора на ОПУ - Сливен за промяна мястото на работа на ищеца ще е от значение за решаване на спора по гр.д.№3352/2014г., касаещ законосъобразността на извършеното прекратяване на трудовото правоотношение с налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“.

С оглед изложеното, съдът намира, че са налице изискванията на закона за обусловеност на производството по гр.д.№3352/2014г. на СлРС от това по гр.д.№1491/2014г. на СлРС и производството по гр.д.№3352/2014г. на СлРС следва да се спре до приключване на това по гр.д.№1491/2014г. на СлРС с влязъл в сила акт.  

Тъй като правните изводи на двете инстанции съвпадат, то атакуваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Ответната по жалбата страна е претендирала присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение и с оглед изхода на спора по частната жалба – неоснователност на същата, такива следва да се присъдят в размер на 200лв.

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ПОТВЪРЖДАВА Определение №2467 от 09.09.2014г., постановено по гр.д.№3352/2014г. на Сливенски районен съд, с което е спряно производството по гр.д.№3352/2014г. по описа на СлРС до приключване на производството по гр.д.№1491/2014г. по описа на СлРС с влязъл в сила акт, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           

ОСЪЖДА Х.Г.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Областно пътно управление – Сливен, ЕИК 0006950890240, с адрес на управление: гр.С., бул.“Х.Д.“ №* сумата от 200лв., представляваща направени в настоящото производство разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

            Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                 

                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                     2.