ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

28.10.2014 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…двадесет и осми октомври………… през

две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……ч.гр...дело № …543.по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството по делото е образувано по частната жалба на Й.Т.Д. и Т.К.Д. против Разпореждане по ч гр.д.№ 2006/14 на СлРС, с което е уважена молбата за незабавно изпълнение и издаден изпълнителен лист срещу тях за солидарното им осъждане с Н.П.Т. да заплатят на „ОББ“ АД посочените в заповедта суми.

            Частната жалба е подадена в срок от получаването на призовката за доброволно изпълнение от ЧСИ. В същия срок жалбоподателите са подали възражение по ч. гр.д.№ 2006/14 на СлРС. В дадения срок кредиторът „ОББ“ АД не е предявил против жалбоподателите иск за установяване на вземането, поради което с Разпореждане от 03.10.2014г. по същото дело, издадения изпълнителен лист и заповед са обезсилени частично, по отношение на тях като поръчители. Разпореждането е влязло в сила.

            С оглед установеното настоящата частна жалба е недопустима поради липса на правен интерес от подаването й. С нея се обжалва допускането на незабавно изпълнение по заповед и издаването на изпълнителен лист, които вече са обезсилени от районен съд, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело – прекратено. 

            Ръководен от изложените съображения, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Й.Т.Д. и Т.К.Д. против Разпореждане по ч. гр.д.№ 2006/14 на СлРС, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 543/14 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: