О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  654

 

Гр. Сливен, 04.11.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на четвърти ноември……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 549 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  „Камиту-67“ ЕООД против разпореждане от 06.10.2014г. постановено по изп. дело № 521/14 по описа на ЧСИ Павел Георгиев. В жалбата се твърди, че с обжалваното разпореждане на практика се прекратява производството по отношение на „Камиту-67“ ЕООД, поради замяната му като първоначален взискател с друг. Твърди че това не може да бъде извършено от ЧСИ с разпореждане, а следва да стане с постановление. Твърди също  така, че вземането е възложено на „Бакърджиев-03“ ЕООД, а ЧСИ е посочил „Бакърджиеви-03“ ЕООД.Твърди че в молбата си Л.В. е представил запорно съобщение от 26.09.2013г., за което пише че е редовно връчено и прието от търговеца, както и по дело № 436/11 на СлОС, но то не е прието по това дело. Твърди че същото не  е редовно връчено, тъй като е връчено на адв. Стефанова, която е била упълномощена от управителя Бакърджиев, а към датата на връчването управител на дружеството е била Д. С.. Твърди че на няколко места в разпореждането не е посочено името на длъжника. По изложените съображения моли съда да отмени обжалваното разпореждане, като незаконосъобразно.

В дадения срок длъжникът  е депозирал отговор на жалбата, в който излага съображения за нейната неоснователност.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

 На 03.11.2014г. е постъпила молба от жалбоподателя „Камиту-67“ ЕООД, с която е поискал отвод на докладчика по делото, като е изложил съображения че същия докладчик се е произнесъл по гр.д.№ 416/14 на СлОС, с което е отменен отказа на ЧСИ Г. за възлагане  на вземане вместо плащане на взискателя . Счита че произнасянето с това решение е пряко свързано с произнасянето по настоящото дело и счита че докладчика няма да бъде обективен и безпристрастен. Иска отвод на основание чл. 22 ал.1 т.5 и т.6 от ГПК.

По повод подадената молба за отвод: Молбата е неоснователна. Не са налице сочените основания за отвод на докладчика по делото. На първо място производството по настоящото дело не е идентично с това по гр.д.№ 416/14г. на СлОС поради което не са налице основания за отвод по чл. 22 ал.1 т.5 от ГПК.  Не са посочени и не съществуват  други обстоятелства по см. на чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК които да пораждат съмнение за безпристрастността на докладчика, нито от лично, нито от служебно естество. В жалбата е изтъкнато само това произнасяне, което е по друг правен спор, обжалвани са действия на друг съдебен изпълнител по друго изпълнително дело, като преценката на предпоставките за възлагане на вземането вместо плащане не може да се отрази на преценката на допустимостта и основателността на настоящата жалба.

По допустимостта на жалбата: Подадената жалба е недопустима.

В разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК са изрично изброени основанията на които взискателя може да обжалва определение действия на СИ по изпълнителното дело, а именно: отказа да се извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. С настоящата жалба се обжалва разпореждането за замяната на взискателя на основание чл. 429 ал.1 от ГПК.

Това действие на СИ – конституирането на нов взискател на основание чл. 429 ал.1 от ГПК не е от изрично изброените в цитираната разпоредба, което прави жалбата недопустима. В този смисъл и Определение № 441 от 16.03.2011 г. на ПАС по ч. гр. д. № 218/2011 г.

С оглед изложените съображения, съдът намира че следва да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството по делото.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на докладчика по гр.д.№ 549/14 по описа на СлОС,  на основание чл. 22 ал.1 т.5 и т.6 от ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  „Камиту-67“ ЕООД, ЕИК 202493864 със седалище и адрес на управление гр. С., кв. „Д. Г.*-* против разпореждане от 06.10.2014г. по изп. дело № 2014837040521 по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837 на ЧСИ, с район на действие СлОС, , като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 549/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението по искането за отвод не подлежи на обжалване, в частта за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :