ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 09.06.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

като се запозна с докладваното гр.д. № 554 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК – РАДНЕВО“ ЕАД против „ИНМАТ“ ООД и „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД – гр. София за установяване правото на собственост на ищеца върху недвижими вещи по смисъла на чл. 64 ЗУТ, а именно: ЖП линия - 517,55 метра, разположена върху имот пл. № 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, при граници и съседни имоти с №, №: 055019, 000359, 055020, 000339, 000281, 000244, 000271, 054006, 000001, с балансова стойност 7 588, 77 лева и пазарна стойност 20 290 лева. и ЖП линия - 926,16 метра, разположена върху имот пл. № 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, при граници и съседни имоти с №, №: 000235, 000300, 000295, 000298, 085002, 085001, 000234, 000296,000297, 000294, с балансова стойност * 580, 71 лева и пазарна стойност 36 300 лева.

В исковата молба се твърди, че „Мини Марица- изток" ЕАД ГР.Р. е собственик на дълготраен материален актив „Ж.П. линия кариера „Дядово"- гара „Богданово"+ 9 стрелки" с дължина 9930 метра. Дълготрайният актив се води записан по баланса на дружеството с балансова стойност 145 608,12 лева.

Със заповед № 208/19.05.1999г. на Председателя на Комитета по енергетика за преобразуване на еднолично акционерно дружество Мини „Марица-изток" ЕАД ГР.Р., чрез отделяне на нови еднолични дружества, се създава Еднолично дружество с ограничена отговорност „ИНМАТ" ЕООД, ГР.Р., С.О., ул. „Т.Д." № *.

Дружеството е с капитал 61 140 000 лева и е правоприемник на съответна част от активите и пасивите на предприятие „Инертни материали", поделение на „Мини Марица- изток" ЕАД ГР.Р. по разделителен протокол от 03.05.1999г., утвърден от Председателя на Комитета по енергетика.

Съгласно раздел I. Дълготрайни материални активи, абзац втори от този протокол - стр. 2- от състава на дълготрайните материални активи по отчетна стойност в баланса на Предприятие „Инертни материали" се вадят и прехвърлят към баланса на „Мини Марица-изток" ЕАД, следните активи:

„ЖП линия между гара „Богданово" и кариера „Дядово" с 1-ви и И-ри ЖП коловоз в гара „Богданово" с инв. № 37967 /с посочени отчетна стойност и набрана амортизация/, заедно с ЖП кантар с инв. № 28564" /също с посочени отчетна стойност и амортизация/. 

С Протокол от 31.05.1999 г. Предприятие „Инертни материали - Раднево предава на клон Рудник „Трояново -1", с. Трояново следните ДМА: ЖП - линия от гара „Кариерна" до спирка „Богданово", със стрелки - 4 броя и І-ви и ІІ-ри коловоз. Съставен е и „АКТ за приемане и предаване на основни средства за ДМА - инв. № 37967 - ЖП - линия от гара „Кариерна" до спирка „Богданово   - 10 250 линейни метра;

Твърди се, че ЖП попада върху имотите, спрямо които е предявен установителния иск за собственост.

„ИНМАТ" ЕООД, ГР.Р. е приватизирано и през 2004г. се е снабдило с констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 199, том III, рег.№ 3647, дело 4*/2004 г. на Нотариус В.И. - рег.№ 163 на Нотариалната камара, с район - РС Нова Загора. В този нотариален акт, в противоречие с посочените по-горе Разделителен протокол от 03.05.1999 г. и Заповед № 208/19.05.1999г. на Председателя на Комитета по енергетика, като собственост на „ИНМАТ" ООД са включени и жп линии, попадащи в имот № 000051, имот № 000280 в землището на село Дядово, общ. Нова Загора и имот № 000293 в землището на село Стоил войвода, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

По изпълнително дело № 20*8370400420 по описа на ЧСИ рег. № 837 - П.Г., с взискател „Интерлийз" ЕАД, гр. София и длъжник „ИНМАТ" ООД, гр. София, е извършена публична продан, при която на Д.К.М., в качеството му на ЕТ „Димитър Митев", ЕИК 119110472, гр. Нова Загора, са възложени следните недвижими имоти:

Терен с площ от 16,031 дка, съставляващ имот пл. номер 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване - жп линия, при граници и съседни имоти с номера: 055019, 000359, 055020, 000339, 000281, 000244, 000271, 054006, 000001, ведно с находящата се в имота ЖП линия - 517,55 метра.

Терен с площ от 9,299 дка, съставляващ имот пл. номер 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване - жп линия, при граници и съседни имоти с номера: 000235, 000300, 000295, 000298, 085002, 085001, 000234, 000296, 000297, 000294, ведно с находящата се в имота ЖП линия- 926,16 метра.

Д.К.М. в качеството му на ЕТ „Димитър Митев", ЕИК 119110472 е предприел действия по демонтаж на жп линията, находяща се в имот пл. № 000280. Демонтирал е 50 метра от посочената ж.п.линия , като временно е преустановил тази си дейност в резултат действия от охраната на „Мини Марица-изток" ЕАД, ГР.Р.. Стойността на демонтираната част от ж.п. линията по балансовата стойност възлиза на 733,50 лева.

В уточняваща искова молба досежно правния интерес на ищеца да предяви иск за собственост спрямо страните в изпълнителното производство се посочва, че ищецът е предявил ревандикационен иск спрямо купувача на имотите във връзка с осъществения от него демонтаж на съоръженията на транспортна инфраструктура.

Въпреки предявения ревандикационен иск, чрез установителния иск за собственост ищецът ще получи по-голяма защита на своето право на собственост, тъй като правния интерес от формирането на сила на присъдено нещо не отпада с приключване на изпълнението спрямо веща. Променя се само вида на търсената защита – от отрицателен в установителен, като се цели безспорност в отношенията между длъжника и взискателя, но вече по общия иск на основание чл. 124 ГПК.

Във връзка с така предявения иск се направено възражение за недопустимост с постъпилите отговори на исковата молба и от двете ответни дружества, като в отговора на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД е направено и възражение за отвод по правилата за местна подсъдност.

По възражението за отвод по местна подсъдност съдът се е произнесъл с определение от 30.01.2015г., с което е оставил същото без уважение. Към настоящия с определение № 176/02.06.2015 г. по в.гр.д. № 120/2015г. на Бургаски апелативен съд е оставена без уважение частната жалба на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД против определение № 65/30.01.2015г., поради което съдът намира, че окончателно са отпаднали пречките за разглеждане на делото от Окръжен съд – Сливен, като компетентен съгласно чл. 109 ГПК.

Във връзка с горното съдът следва да разгледа възраженията за недопустимост на предявения установителен иск за собственост по общия ред съгласно чл. 124 ГПК, като намира, че възраженията са основателни.

В отговора на „ИНМАТ“ ООД се поддържа, че няма насочване на принудително изпълнение върху претендираните от ищеца вещи, като правото на собственост на „ИНМАТ“ ООД съгласно констативния нотариален акт не се разпростира върху тях, а само върху имотите, в които са разположени съответните участъци от ЖП – линия. Купувачът в публичната продан е започнал демонтаж на съоръженията, но понастоящем действията са преустановени от него.

В отговора на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД възражението за недопустимост е обосновано с твърдение, че дружеството никога не е оспорвало собствеността върху вещите – предмет на предявения иск за собственост. В качеството си на взискател „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД не е предприемало действия на принудително изпълнение спрямо ЖП – линия – посочена в констативен нотариален акт за собственост № 199, том III, рег.№ 3647, дело 4*/2004 г. на Нотариус В.И. - рег.№ 163 на Нотариалната камара, с район - РС Нова Загора, само по отношение на недвижимите имоти.

Същевременно по изпълнителното дело взискател е не само „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД, а освен това е влязло в сила постановлението за възлагане, по което не съществува възможност съдът да се произнася в рамките на предявения иск за собственост на имотите, които въз основа на него са придобити от купувача.

Липсата на спор между посочените в исковата молба страни относно собствеността на ЖП линия - 517,55 метра, разположена върху имот пл. № 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, и ЖП линия - 926,16 метра, разположена върху имот пл. № 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, обуславя и липсата на правен интерес от водене на делото по установителния иск за собственост, т.к. с решението не би се постиганала защита на претендирани от ищеца и оспорвани от ответниците права. В тази насока е цитирана практика по чл. 290 от ГПК, според която при наличието на друг път за защита, предявяването на установителен иск е недопустимо.

Същевременно ищецът е предявил и иск по чл. 440 ГПК, по който е образувано гр.д. № 555/2014г. спрямо същите дружества като страни в по и.д. № 420/20*г. на ЧСИ П.Г..

Съдът намира, че възраженията на ответниците за недопустимост на предявения установителен иск за собственост по чл. 124 ГПК относно ЖП линия - 517,55 метра, разположена върху имот пл. № 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, и ЖП линия - 926,16 метра, разположена върху имот пл. № 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, са основателни.

Единствения интерес за ищеца да предяви защита на свое право върху посочените обекти, които счита, че се засягат в производството по и.д. № 420/20*г. на ЧСИ П.Г., е за предотвратяване на принудителното изпълнение и това са единствените обстоятелства, на които ищецът е основал своя интерес в исковата молба. Така посочените обстоятелства обосновават наличието на правен интерес на иск по чл. 440 ГПК, който представлява средство за защита на трето за изпълнителното производство лице срещу предприемане на изпълнителни действия върху негов имот за удовлетворяване на вземания на взискател, чиито права са непротивопоставими на правата на ищеца върху конкретното имуществото. С приключване на принудителното изпълнение поради влизане в сила на постановлението за възлагане за ищеца същият интерес отпаднал, като необходимостта от защита на правото му на собственост възниква вече спрямо приобритателя в публичната продан.

Действително с т. 2 от ТР № 8/27.11.20* г. по тълк. дело № 8/2012 г. на ВКС, ОСГТК. се преодолява противоречието в практиката относно наличието на правен интерес за предявяване на установителен иск, като се приема, че правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права е налице и когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същите права.

Независимо от това, обаче, правният интерес не може да бъде хипотетичен по съображения за по-широка защита на права. Защитата на права по съдебен ред е допустима само при наличие на конкретен правен спор и същия следва да е обусловен от наведените в исковата молба обстоятелства.

Единствените обстоятелства – посочени в исковата молба, от които се извлича наличие на правен спор, съответно и на правен интерес, са тези свързани с насоченото принудително изпълнение по и.д. № 420/20*г. по описа на П.Г. спрямо имот пл. № 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, и имот пл. № 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, в които е разположено притежаваното от ищеца съоръжение на железопътна инфраструктура. Този интерес е отпаднал с влизане в сила на постановлението за възлагане, от който момент за ищеца е налице правени интерес да установи своите вещни права спрямо приобретателя в публичната продан, а не спрямо взискателите, за удовлетворяване на чиито вземания тя е осъществена.

При липсата на други обстоятелства извън действията по насочване на принудителното изпълнение, при наличието на които чрез установяване на правото на собственост със силата на пресъдено нещо да се постига защита на накърнени права на ищеца, предявеният установителен иск за собственост е недопустим и производството следва да се прекрати.

С отговора на исковата молба ОТ „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД се претендират деловодни разноски. Същото дружество е упълномощило адвокат, но към пълномощното липсва договор за правна помощ или друг документ, установяващ заплащането на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъдени.

От „ИНМАТ“ ООД не са претендирани деловодни разноски.

Водим от гореизложеното, на основание чл. *0 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 554 по описа за 2015г. на ОС – Сливен, като НЕДОПУСТИМО във връзка с предявения от „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – РАДНЕВО, ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление: ГР.Р. 6260, ул. „Г. Д.“ № * против „ИНМАТ" ООД, гр. С., област С. , община С. , район „Т." ул."С." № *, ет. * , ЕИК 123156116 длъжник по изпълнително дело № 20*8370400420 по описа на ЧСИ рег. № 837 - П.Г. и „ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, гр. С., област С. , община С. , район М., бул.„Ц. ш." № **, ЕИК 831257890 - взискател по изпълнително дело № 20*8370400420 по описа на ЧСИ рег. № 837 - П.Г. за установяване правото на собственост по отношение на

ЖП линия - 517,55 метра, разположена върху имот пл. № 000280 по плана на землището на село Дядово, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, при граници и съседни имоти с №, №: 055019, 000359, 055020, 000339, 000281, 000244, 000271, 054006, 000001, с балансова стойност 7 588, 77 лева и пазарна стойност 20 290 лева.

ЖП линия - 926,16 метра, разположена върху имот пл. № 000293 по плана на землището на село Стоил Войвода, община Нова Загора, обл. Сливен, с начин на трайно ползване жп линия, при граници и съседни имоти с №, №: 000235, 000300, 000295, 000298, 085002, 085001, 000234, 000296,000297, 000294, с балансова стойност * 580, 71 лева и пазарна стойност 36 300 лева.

поради НЕДОПУСТИМОСТ

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенциите за присъждане на деловодни разноски на „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – РАДНЕВО като неоснователни и на „ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, като недоказани.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: