П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 3 септември 2015 година

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито съдебно заседание на трети септември, две хиляди и петнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

            

в присъствието на секретар Р.Г. и прокурор ………… сложи за разглеждане гр.д. № 555 по описа за 2014 година, докладвано от Председателя.

 

         На поименното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

         За „Мини Марица Изток” ЕАД се явява юриск. К.М. и юриск. А.А..

         За „Инмат” ООД, редовно призовани, няма представител.

         За „Интерлийз” ЕАД, редовно призовани, се явява адв. Н., редовно упълномощена.

         За „Холдинг тера груп” АД, редовно призовани, няма представител.

         За ответник, пор. № 5 редовно призован, няма представител.

         За ответник, пор. № 6, редовно призован, няма представител.

         За ответник, пор. № 7, редовно призован, няма представител.

         Постъпила е писмена молба от „Инмат” ООД, чрез адв. М., в която заявява, че не е в състояние да се яви в заседание и моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Поддържа депозирания отговор и направеното искане за прекратяване на производството.

         Постъпила е молба от „Холдинг тера груп” АД, представлявано от адв. М., с която моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие.

Постъпила е молба от „Евробилд” ООД, чрез адв. В., в която заявява, че не е в състояние да се яви в съдебно заседание и желае делото да се гледа в нейно отсъствие. Поддържа изложеното в отговора си.

Юриск. М.: Да се даде ход на делото.

Адв. Н.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Настоящият съд е оставил без движение първоначалната искова молба на ищеца, тъй като тя беше насочена само срещу длъжника и един от взискателите по изп. дело № 413/13г. на ЧСИ П.Г.. След направено възражение от „Интерлийз”, Окръжният съд остави исковата молба без движение с указание доколкото взискателя и длъжника са задължителни необходими другари по чл. 440, каквото е настоящото, ищецът да отстрани нередовностите на исковата си молба и да предяви такава срещу всички взискатели по изпълнителното дело. Ищецът е представил в указания му срок искова молба, с която не е отстранил нередовностите, тъй като взискателят посочен в удостоверение, изх. № 19498/08.12.14г. приложено на лист 97 по настоящото дело, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол,  който взискател е ипотекарен, въобще не фигурира в новата поправена искова молба. Моля да  погледнете на лист 97 удостоверението от ЧСИ П. Г. взискателят под № 4 е Агенция за приватизация и приватизационен контрол, в чиято полза има ипотека, както на процесните имоти, така и са описани  ЖП линиите. Това е взискател, който е привилегирован. Ако този взискател не участва в настоящото производство, означава че не е спазена процесуалната легитимация. Само че срокът за отстраняване на този недостатък е изтекъл. Поради тази причина, считам, че исковата молба следва да бъде върната, производството по делото прекратено, като моля да ми присъдите разноските. На следващо място, по отношение на „Холдинг тера груп” е открито производство по настоятелност. Налице е хипотезата на чл. 637 ал.1 от ТЗ за спиране, дори и да приемем, че трябва да се даде ход на делото. Считам, че при положение,  че ищецът не е отстранил нередовностите е налице хипотезата на чл. 129 ал.3 и съдът следва да му върне исковата молба, защото този взискател ипотекарния кредитор нито е получил препис от исковата молба, нито е дал отговор и реално производството не може да тече така, дори и да приемем, че са били отстранени в срок, но те не са били отстранени.

Юриск. М.: Смятам, че присъединените взискатели, които служебно по силата на закона се присъединяват, не е от значение за движение на делото. За нас от значение е лицето, което е поискало приоритното изпълнение на делото.

Съдът намира, че следва да даде ход на делото, поради редовното призоваване на  конституираните страни, след което да се произнесе по направените искания.

ДАВА ХОД на делото.

ПОСТАВЯ на ищцовата страна уточняващи въпроси по фактическите й твърдения.

Юриск. М.: Твърдим, че не можем да ползваме ЖП линията по предназначение, тъй като част от нея, която се намира  в поземлен имот № 280 е прекъсната от лицето, което е купило от публична продан другите имоти, които съм описал в исковата молба. Преди това сме ползвали ЖП линията по предназначение. Твърдим, че съдебния изпълнител е насочил изпълнение към ЖП линията, която се намира в поземлен имот № 51. ЖП линията в този имот не е прекъсната.

Във връзка с направеното уточнение на исковата молба и във връзка с възраженията, които ответниците са направили в писмените си отговори, съдът констатира следното:

Ищецът твърди в исковата си молба, че е собственик на съоръжение, трайно прикрепено към поземлен имот № 000051 по плана на землището с. Дядово, общ. Нова Загора, представляващо ЖП линия при граници на имота, подробно описани в исковата молба. Твърди, че по образувано изпълнително дело № 420/2013г. с длъжник „Инмат” ООД и взискател „Интерлийз” ЕАД, гр. София на ЧСИ П.Г., че съдебният изпълнител е насочил изпълнение срещу процесния недвижим имот, ведно с находящата се в имота ЖП линия. Твърди също така, че е ползвал ЖП линията и в момента не може да я ползва по предназначение, тъй като същата е прекъсната, но не е загубил владението си над нея. Твърди че тя се охранява и стопанисва от него.

При така изложените фактически констатации, съдът намира, че предявеният иск е недопустим. Не е налице абсолютната процесуална предпоставка - правен интерес от предявяване на иска. Правният интерес от провеждане на иска по чл. 440 ал.1 от ГПК е налице при две кумулативни предпоставки: да има висящо изпълнително производство при което изпълнението е насочено срещу вещ, за която ищецът  твърди, че не е на длъжника и ищецът да не владее процесната вещ. Материално правната предпоставка за уважаване на иска е доказването, че правото на собственост принадлежи на ищеца. Ако ищецът по иска по чл. 440 ал.1 от ГПК твърди, че владее процесния имот, както е в конкретния случай, той няма интерес от предявяване на този иск, тъй като разполага със защитата на правата си по чл. 435 ал.4 от ГПК.

Третото лице ще има нужда и интерес от защита, ако твърди че имота се владее и държи от ответника и това прави възможно изпълнението спрямо него. В този смисъл е и константната практика на ВКС по чл. 290 от ГПК, обективирана в решение № 57/16.09.2013г. по ТД № 929/11г. на ІІ ТО, както и в други решения.

В конкретния случай не е налице и втората необходима процесуална предпоставка за наличието на правен интерес, тъй като нито длъжника твърди, че имота ЖП линия е негова собственост, нито принудителното изпълнение е насочено срещу съоръжението ЖП линия, видно от представеното съдебно удостоверение, изх. № 20221/18.12.2014г. на ЧСИ П.Г..

С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да прекрати производството по настоящото дело като недопустимо. При това положение намира, че не следва да се произнася по възражението на ответната страна, че не са конституирани всички страни, необходими другари в настоящото производство.

Всички ответници в производството са направили искане за прекратяване на същото, поддържат това си искане в отговорите и в депозираните писмени молби и претендират присъждането на направени разноски. Исканията им са основателни и следва да бъдат уважени.

Ръководени от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 555/14г. по описа на Сливенския окръжен съд като образувано по недопустима искова молба.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се.

Юриск. М.: Правим възражения за прекомерност на адвокатските възнаграждения, ако надвишават минималния размер моля да бъдат намалени до минималния размер.

Адв. Н.: Представила съм списък за разноски. Моят хонорар е в минималния размер с начислени ДДС.

         По повод направеното възражение, съдът ще се произнесе с определение от закрито заседание за разноските, което ще бъде съобщено на страните.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 12:00 ч.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: