О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N 655

 

гр. Сливен, 05.11.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 562  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „СНЦ Войнишко кладенче” срещу определение от 03.10.2014г. по гр.д. № 3891/2014г. на СлРС. В жалбата се сочи, че с посоченото определение РС е прекратил производството на основание на чл.126 ал.1 от ГПК, като е приел, че в един и същ съд има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане. Твърди се, че определението е незаконосъобразно. Действително съдът е бил сезиран с две искови молби, по които са били образувани гр.дело № 3786/2014г. и настоящото гр.дело 0 3891/2014г. Първото дело обаче е било прекратено с определение от 03.10.2014г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба. Сочи се, на второ място, че основанието на двата иска са различни, като с единия се претендира разлика от начислена цена за продажба на ел.енергия за стопански нужди и ел.енергия за битови нужди, а с другия иск  сума за проектиране и изграждане на трафопост и по-малка сума, представляваща разлика за начислена цена за продажба на ел.енергия за стопански нужди и цена на ел.енергия за битови потребители. Поради това се иска определението да бъде отменено и делото да бъде върнато на РС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с частната жалба, гр.дело и исковата молба по повод, на която е образувано гр.дело № 3786/2014г. на СлРС, намира жалбата за неоснователна. Видно от двете искови молби страната е претендирала едни и същи суми от ответното дружество, касаещи едни и същи периоди, поради което правилно и законосъобразно съдът е извел извода, че между същите страни е налице друго гр.дело, образувано по-рано, което е на същото основание и за същото искане. Така правилно съдът е приложил разпоредбата на чл.126 от ГПК и е прекратил по-късно заведеното дело служебно. В случая е без значение обстоятелството, че предходното дело също е било прекратено, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба, като определение е било постановено в същия ден, в което е постановено атакуваното определение, но те касаят различни хипотези за прекратяване.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „СНЦ Войнишко кладенче” със съдебен адрес гр.С., ул.”Г.С.Р.” № * срещу определение № 2658/03.10.2014г. по гр.д. № 3891/2014г. на Сливенски районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен  срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: