О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 27.11.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 567 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

Образувано е по жалбата на  К.И.К. в качеството му на длъжник по изп. д. № 341/2014г. по описа на ДСИ при СлРС.  В жалбата се излагат твърдения за извършено от съпругата на длъжника плащане по паричното задължение, предмет на събиране по изп. дело. В тази връзка се иска преведената повторно сума от запорираните сметки по изп. дело да не бъде изплащана, тъй като ще се получи двойно плащане на едно и също задължение.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Ответната по жалбата страна е депозирала в срок писмен отговор, в който се излагат твърдения за недопустимост на жалбата, предвид липсата на конкретен акт на ДСИ, който да подлежи на инстанционен контрол. Оспорва се основателността на жалбата с твърдения за ненадлежното погасяване на процесното парично задължение.

Съдът намира подадената жалба за недопустима.

В чл. 435 ал. 2от ГПК са лимитивно определени действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани от длъжника. Това са: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В подадената жалба не е посочен акт или действие на ДСИ, който да бъде предмет на инстанционен контрол от настоящата инстанция. Макар и именована „жалба“ по своето същество същата представлява „молба“ до ДСИ, както и е адресирана. Компетентен да се произнесе по същата е ДСИ, след което евентуално акта на произнасяне ще подлежи на инстанционен контрол пред СлОС.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-03-03-7200/33 от 20.10.2014г. на К.И.К. с ЕГН ********** *** по изп. дело № 341/2014г. на ДСИ при СлРС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 567/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :