О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 03.12.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на четвърти декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 569 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД против определение № 2509/10.09.2014г. по гр.д. № 4611/2013г. постановено по реда на чл.248 от ГПК.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на атакуваното определение, като се претендира присъждане на 300 лева – депозити за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение в размер на 346.93 лева.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна, която в законоустановения срок не е депозирала отговор.

След анализ на изложеното в частната жалба и приложеното гр.д. № 4611/2013г. на СлРС, настоящия въззивен състав намира за установено следното от правно естество :

По искане на ищеца „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, съдът е допуснал изготвянето на ССчЕ и СТЕ. Същите са изготвени от експертите и представени по делото в писмен вид на 27.03.2014г.

Поради заплащане на исковата сума, ищецът е депозирал молба по делото, с която оттегля искането за назначаване на ССчЕ и СТЕ.

В с.з. на 04.04.2014г. и с.з. на 11.04.2014г. съдът е изслушал експертите и приел представените експертни заключения. Задължен е ищецът да заплати депозит общо в размер на 300 лева, необходими за изплащане възнаграждение на вещите лица. Задължението е изпълнено и са представени доказателства по делото.

 

На 16.04.2014г. е депозира молба от ищеца от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, в която съгласно чл. 80 от ГПК са посочени по пера претендираните за присъждане с решението разноски.

СлРС е постановил решение № 402/12.05.2014г. по съществото на спора, с което се е произнесъл по претенцията за присъждане на разноски, като е присъдил на ищеца сумата от 115.72 лева – държавна такса и 100 лева – юрисконсултско възнаграждение. Сумата от 300лева – депозити на вещи лица е оставена в тежест на ищеца, въпреки че експертните заключения са ценени от решаващия съд в мотивите на постановеното решение № 402/12.05.2014г.

В цитираното съдебно решение е посочено, че се присъжда 100 лева юрисконсултско възнаграждение, като размерът му е редуциран с оглед възражението за прекомерност на ответника.

На 27.05.2014г. пред СлРС е депозирана молба по реда на чл.248 от ГПК, с искане за изменение на решението в частта относно присъдените разноски.

С определение № 2509/10.09.2014г. СлРС се е произнесъл по искането, като е оставил без уважение молбата на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

Определението е съобщено на „ЕВН България Електроразпределение“  ЕАД на 24.09.2014г., като разглежданата частна жалба е депозирана по пощата на 30.09.2014г.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Частната жалба е допустима, предявена от активно легитимирано лице и в законоустановения срок.

Разгледана по същество частната жалба се явява основателна.

Настоящия въззивен състав счита, че след като експертните заключения са изслушани, приети и приобщени към доказателствения материал по делото и ценени при постановяване на решението, то заплатения за изготвянето им депозит в размер на общо 300 лева следва да присъден при условията на чл.78 от ГПК.

В конкретния случай, с оглед изхода на делото, сумата от 300 лева – заплатено от ищеца възнаграждение на вещи лица, следва да бъде възложено в тежест на ответната страна.

По отношение на претендираното юрисконсултско възнаграждение следва да бъде приложена т.3 от ТР 6/2012г. от  06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС., която предвижда, че съдът е свободен да намали претендираното възнаграждение до предвидения минимален размер по Наредба № 1/09.07.2004г. В настоящия случай минимално дължимото юрисконсултско възнаграждение следва да бъде определено съгласно чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 1/09.07.2004г., която регламентира при претендирания по делото интерес заплащане на възнаграждение от 300лева + 7% за горницата над 1000лева или общо 346.93 лева, както и е поискано в депозираната на 16.04.2014г. молба от ищеца.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав намира атакуваното определение, с което е отказано изменение на разноските, за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да го отмени и постанови ново, с което уважи искането и присъди на ищеца сумата от 300лева – заплатени депозити за вещи лица и сумата от 346.93 лева – юрисконсултско възнаграждение. Дължима е и присъдената държавна такса в размер на  115.72 лева, заплатена за образуване на исковото производство.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2509/10.09.2014г. постановено по гр.д. № 4611/2013г. по описа на СлРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

 

ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 402/12.05.2014г. в частта относно присъдените разноски в исковото производство по гр.д. № 4611/2013г. пред СлРС  като ОСЪЖДА „Н.“ ООД с ЕИК 119617372 с адрес за призоваване гр. Сливен, селищно образование „Изгрев“, парцел 2009г. ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр. П., ул.“Х. Г. Д.“ № * сумата в размер на 300лева – възнаграждение на вещи лица, сумата от 346.93 лева – юрисконсултско възнаграждение и сумата от 115.72 лева – държавна такса.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :