О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.12.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 574 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.278 във вр. с чл.121 от ГПК.

Депозирана е частна жалба от адв. Ст. К.,***, в качеството му на процесуален представител на ищеца „Карандила – 99“ ЕООД против определение № 2761/17.10.2014г. по гр.д. № 3254/2014г., с което производството по делото е прекратено и делото изпратено за разглеждане на местно компетентния РС – Пловдив.

В частната жалба се твърди, че ищецът – юридическо лице съгласно разпоредбата на т.41б от §1 от ДР на ЗЕ има качеството на потребител на енергийни услуги, като претенцията му произтича от договор за доставка и потребление на електрическа енергия. С оглед на това същия следва да се възползва от предвиденото в чл.113 ГПК право.

Предвид горното от съда се иска да отмени атакуваното определение като неправилно и незаконосъобразно и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна, която в законоустановения срок е депозирала отговор по нея. В същия се навеждат подробни доводи в подкрепа правилността на атакуваното определение, като се изтъква, че изборната подсъдност регламентирана в разпоредбата на чл.113 от ГПК е приложима само за физически лица. От съда се иска да остави без уважение разглежданата частна жалба и потвърди атакуваното определение.

След анализ на изложеното в жалбата, депозирания отговор и приложеното гр.д. № 3254/2014г. на СлРС настоящия съдебен състав намира за установено следното :

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок от правнолегитимирано лице, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения :

Претенцията на ищеца „Карандила – 99“ ЕООД произтича от договор за доставка и потребление на електрическа енергия и същият се явява потребител на енергия по смисъла на т.41б от §1 от ДР на ЗЕ. Поради това следва да се ползва от предвидената изборна подсъдност визирана в чл.113 ГПК, тъй като същата не е предвидена само за потребителските спорове, произтичащи от ЗЗП, а следва да намери приложение за всички спорове между потребители и доставчици на услуги. Процесуалната норма на чл.113 ГПК не предвижда обусловеност на изборната подсъдност от вида на потребителите и изричното им разграничаване на физически и юридически лица. Същата дерогира приложението на общата подсъдност по чл.108 ГПК.

         Действително, параграф 13, т.1 от ПЗР на ЗЗП визира като потребител всяко физическо лице, но следва да бъде съобразена и специалната разпоредба на т.41б във вр. с т.41а от §1 от ДР на ЗЕ, където е дадено легалното определение на „потребител на енергия или природен газ…….“, като съответно е посочено – физическо или юридическо лице. Така, кръгът на лицата, които попадат в категорията „потребител“ е разширен при приложението както на ЗЕ, така и на КЗ.

При постановяване на настоящето съдът съобрази и задължителната съдебна практика, регламентираща идентични спорове, обективирана в определение № 837/26.10.2011г. по ч.т.д. № 127/2011г. на ВКС, ІІ т.о., ТК; определение № 268 от 09.04.2010г. по ч.т.д. № 148/2010г. на ВКС, ІІ т.о., ТК.

Предвид гореизложеното се налага извода, че ищцовата претенция може да бъде разгледана пред компетентния съд по седалището на ищцовото дружество, така както е предявена. Атакуваното определение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд, на основание чл. 121 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 2761 от 17.10.2014г. постановено по гр.д. № 3254/2014г. по описа на РС – Сливен, с което е прекратено производството като неподсъдно и делото е изпратено за разглеждане на РС – Пловдив.

ВРЪЩА гр.д. № 3254 по описа за 2014г. на РС - Сливен за разглеждане от този съд.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховен касационен съд при условията на чл.280 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                       2.