ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                       

12.12.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛИНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като се запозна с докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 582  по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба от името на Прокуратурата на Република България, подадена на основание чл. 248, ал. 3 от ГПК срещу определение № 336/28.01.2011г. по гр.д. 4280/2010г. на РС – Сливен, с което е отказано изменение на Решение № 905/16.12.2010г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен в частта, с която Прокуратурата на Република България е осъдена солидарно с ОД – МВР – Сливен да заплати по сметка на РС – Сливен сумата 190 лв., представляваща д.т., съразмерно на уважената част от иска – предявен по ЗОДОВ от И.П.Т..

В частната жалба се поддържа, че Прокуратурата на Република България е освободена от заплащането на държавна такса съгласно  чл. 84, т. 1 ГПК, поради което осъждането е неправилно. Същевременно размерът на таксата също е определен неправилно, т.к. съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират по ГПК ищецът е заплатил д.т. в размер само на 10 лв., а не пропорционално на уважената част.

Предвид изложеното е направено искане за отмяна на обжалваното определение.

Частната жалба е допустима и основателна.

Действително няма данни за съобщаването на обжалваното определение № 336/28.01.2011г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен, поради което частната жалба не е просрочена и е налице правен интерес, т.к. въпросът по частната жалба не е бил предмет на решението по в.гр.д. № 118/2011г. на ОС - Сливен.

С обжалваното определение, на основание чл. 248, ал. 1 ГПК и  на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 10, ал. 3, изр. 1 ЗОДОВ е отхвърлено искането на ПРБ за изменение на Решение № 905/16.12.2010г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен в частта относно разноските и по конкретно – за отмяна в частта относно осъждането на Прокуратурата на Република България да заплати солидарно с ОД – МВР – Сливен по сметка на СлРС държавна такса съразмерно на уважената част от исковете в размер на 190 лв.

Въпросът за произтичащото от Решение № 905/16.12.2010г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен задължение на Прокуратурата на РБ да заплати по сметка на РС – Сливен д.т. в размера н 190 лв., е разрешен незаконосъобразно, като неправилно първоинстанционния съд е разширил понятието разноски по смисъла на чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ, включвайки в него и задължение за заплащане на пропорционална държавната такса съразмерно на уважената част от предявения иск по ЗОДОВ.

Както правилно е отбелязал в мотивите си районният съд, разпоредбата на чл. 10, ал.3 от ЗОДОВ е специална процесуална норма, която предвижда при уважаване на иска изцяло или частично, ответникът да бъде осъден да заплати разноските по производството, както и да заплати на ищеца внесената държавна такса.

Вида на дължимата държавна такса е регламентиран в разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 от ЗОДОВ, която предвижда, че за делата по ЗОДОВ се  заплаща само проста държавна такса в размера – определен с разпоредбата на чл. 2а от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – 10 лв. Следователно и по аргумент от чл. 9а, ал. 1 ЗОДОВ липсва основание за определяне на пропорционална държавна такса, като размера на дължимата проста държавна такса се внася от ищеца с предявяването на исковата молба в размера съгласно чл. 2а от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. При пълно или частично уважаване на предявения иск ответникът дължи възстановяване на държавната такса – заплатена от ищеца, както и направените разноски по делото съгласно чл. 10, ал. 3 ГПК, която разпоредба не предвижда заплащане на пропорционална държавна такса над размера на внесената държавна такса по чл. 9а от с. з. и чл. 2а от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Предвид гореизложеното съдът следва да отмени обжалваното определение и съгласно чл. 278, ал. 2 ГПК да разреши въпроса по същество и да измени Решение № 905/16.12.2010г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен като го отмени в частта, с която ПРБ е осъдена да заплати солидарно с ОД – МВР – Сливен държавна такса съразмерно на уважената част от предявения иск по ЗОДОВ в размер на 190 лв.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 336/28.01.2011г. по гр.д. 4280/2010г. на РС – Сливен като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и

 

ИЗМЕНЯ Решение № 905/16.12.2010г. по гр.д. № 4208/2010г. на РС – Сливен, като го ОТМЕНЯ в частта, с която ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ е осъдена да заплати солидарно с ОД – МВР – СЛИВЕН държавна такса в размер на 190 лв. - съразмерно на уважената част от предявения от И.П.Т. иск по ЗОДОВ.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: