П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 26.11.2014 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в  състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при секретаря П.С. и с участието прокурора  ……………, сложи за разглеждане в.гр.дело № 583 по описа за 2014 година, докладвано от М. Сандулов

 

          На  именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

За дружеството-въззивник, редовно призовано, се явява представител по закон - управителката И.М.Т..

Въззиваемият, редовно призован, не се явява, за него се явява процесуален представител по пълномощие по чл.32 т. 1 от ГПК – адв. И.Т., упълномощена за тази инстанция от 17.11.14 г. и приета  пред  от днес.

Управителят И.Т.: Желая да оттегля въззивната жалба и да остане в сила решението на районния съд.

Адв.И.Т.: С оглед направеното изявление представям списък на разноски за настоящата инстанция,  моля да ми бъдат присъдени.

Управителят И.Т.: Считам, че разноските са прекомерни.

С оглед направеното изявление от представителя на въззивника, който оттегля въззивната жалба, съдът счита че това оттегляне отговаря на изискванията на чл. 264 от ГПК, поради което следва  да бъде уважено, а производството по делото пред въззивната инстанция следва да бъде прекратено. Тъй като първоначално подадената жалба е оттеглена, то съдът не дължи произнасяне по подадената насрещна въззивна жалба.

 Що се касае до искането за присъждане на разноски, то е основателно, тъй като в хода на производството въззиваемата страна е изготвила насрещна въззивна жалба по така подадената и е направила възражение срещу подадената първоначална жалба. Разноските за адвокатско  възнаграждение са в размер на 500 лв., което е в размера на присъжданите разноски за адвокатско възнаграждение съгласно Наредба №1.

Ето защо и на основание чл.  264 ал. 1 от ГПК съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :        

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 583/2014 г. по описа на СлОС.

ОСЪЖДА „Вади Жоб” ЕООД, ЕИК 201298740, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „А. С.” № *, к-с

„П.”, ет. *, офис *,  предст от И.М.Т. да заплати на Я.П.Я. ***  сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

Определението  подлежи на обжалване в 7-дневен срок  от днес пред ВКС на Република България.

 

          Протоколът се състави  в с.з., което се закри в 09.40 ч.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР: