О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N 674

 

гр. Сливен, 14.11.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 585  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба подадена от Ж.П.П. чрез процесуалния му представител адв.И.В. против определение постановено в с.з. на 11.07.2014 г. по гр. д. № 1092/2013 г. на СлРС, с което  е прекратено производството.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно поради нарушения на процесуален закон. Сочи се, че в случая пасивната легитимация не изисква ответниците да са необходими другари и не влияе на развитието на процеса, а освен това  не е било направено изрично искане за конституиране на липсващи ответници.  Твърди се, че е налице отказ от правораздаване, поради което се иска определениено да бъде отменено като незаконосъобразно и делото да се върне на съда за разглеждане от друг съдебен състав.

Постъпил е писмен отговор от М.П.М. чрез неговия процесуален представител, в който се сочи, че частната жалба е неоснователна.  В нея не се съдържат съществени фактически и правни доводи относно твърдяната неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Определението е правилно и законосъобразно. Съдът е преценил, че са налице условията за прекратяване на производството, тъй като ищецът не е положил необходимите  усилия да посочи пасивно легитимираните лица, които да отговарят по определените искове и да удостовери качеството им в процеса. Делото е оставено без движение няколкократно като съдът е положил нужната грижа и е указал необходимите за извършване действия, които ищецът е следвало да предприеме, за да отстрани констатираните нередовности, но това не е било сторено въпреки пълното съдействие от страна на съда.  Поради това се иска да бъде потвърдено обжалваното определение.

Настоящият състав след като прецени събраните по делото доказателства намира подадената частна жалба за неоснователна. Атакуваното определение е било постановено в открито с.з проведено на 11.07.2014 г. Съдът е констатирал, че ищецът  не е посочил кои са наследниците на посочените от него ответници въпреки, че многократно е указвал за отстраняване на тези нередовности. Поради това съдът е преценил, че производството следва да бъде прекратено, а исковата молба да бъде върната поради неотстраняване в срок на нередовностите. Неотстраняването на нередовностите се явява пречка да се прецени доколко предявеният иск съвпада или не съвпада с вече водените граждански дела по предявени искове по чл. 108 от ЗС и чл. 53 от ЗКИР. Очевидно е, че ищецът не е положил необходимата активност да отстрани нередовностите на исковата молба и като не е сторил това, то съдът правилно и законосъобразно е постановил прекратяване на производството.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

       

      ОСТАВЯ  без уважение частната жалба подадена от Ж.П.П. чрез процесуалния му представител адв.И.В. против определение постановено в с.з. на 11.07.2014 г. по гр. д. № 1092/2013 г. на СлРС.

     

      Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

         

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: