О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 26.11.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… двадесет и шести ноември……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова………в. гр. дело № 595 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  К.И.Т. в качеството му на длъжник по изп. д. № 305/14 по описа на ДСИ при СлРС, против действията на ДС по същото изпълнително дело, изразяващи се в Постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 22.10.2014г.

В жалбата си твърди че обжалва прекратяването, тъй като по делото са подадени молби, с които се оспорва документа представен от взискателя И.Т., издаден от Унивирситет „Сейнт Питърс“ САШ и се иска от ДСИ да задължи взискателя да представи оригинала на документа. Оспорен е и превода на същия. Твърди че по тези молби липсва произнасяне, а обстоятелството дали взискателя И.Т. е учил в редовна форма на обучение е от значение за дължимостта на издръжката. Ако той не е учил в  редовна форма на обучение не му се дължи издръжка и платените суми са недължимо платени т.е. подлежат на връщане. Моли съда да отмени прекратяването на изпълнителното производство.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Ответната по жалбата страна е депозирала в срок писмен отговор, с който моли производството да бъде прекратено като недопустимо или отхвърлена жалбата като неоснователна.

Съдът намира подадената жалба за недопустима.

В чл. 435 ал. 2от ГПК са лимитивно определени действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани от длъжника. Това са: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва Постановлението за прекратяване на изпълнителното производство. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д. № 305/2014 по описа на ДСИ при СлРС е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено. За жалбоподателя липсва правен интерес от обжалването на действието – прекратяване на изпълнителното производство, тъй като той е длъжник по него.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Т.  против Постановление от 22.10.2014г. по изп.д.№ 305/14 по описа на ДСИ при СлРС , като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 595/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :