О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 08.12.2014г

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември, през двехиляди и четиринадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова  в.гр.дело № 608 по описа за 2014г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Образувано е по жалба на „Бакърджиев -03“ЕООД–Сливен, с управител Г.И.П. - длъжник по изп.дело № 20128360400440 по описа на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836 и район на действие СлОС, срещу постановление за спиране на изпълнителното дело от 07.11.2014г.

     В жалбата  твърди, че постановлението на ЧСИ Н.Г.  е незаконосъобразно. Цитира разпоредбата на чл. 458 от ГПК, съгласно която държавата се смятала за присъединен взискател на дължимите от длъжника публични и други вземания, размерът на които бил съобщен от съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел той изпращал съобщение до НАП за всяко започнато от него изпълнение и всяко разпределение. Твърди също, че ЧСИ Г. присъединила държавата като взискател по изп.дело, но това не било отразено в обжалваното постановление, нито било изпратено уведомление до НАП за спирането. Не било отразено също, че държавата е присъедиден взискател и имало още един присъдединен взискател, който не бил уведомен за спирането. Освен това, в молбата си взискателят Л.П.В. не посочил защо иска спиране на делото. В диспозитива на обжалваното постановление ЧСИ Н.Г. записала единствено, че спира производството по изпълнителното, без да става ясно какво е то и не ставало ясно какво точно спира. Счита, че е незаконосъобразно да се спира изпълнителното производство само по молба на един от тримата взискатели, още повече, че другите двама не били уведомени за това действие и трябвало спирането да е само по отношение на  взискателя , подал молбата за спиране на изп.дело.

    Иска се отмяна на постановлението от 07.11.2014г за спиране на изпълнителното производство по изпълнително дело № 20128360400440  по описа на ЧСИ Н.Г..

     В дадения 3-дневен срок, взискателят не е депозирал писмени възражения.

     В съотвествие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви  за спиране на делото.

     Съдът, след като се запозна с жалбата, мотивите на ЧСИ за спиране на принудителното производство и приложеното изпълнително дело,  намира за установено следното:

     Изпълнителното производство е образувано по представен от  Л.П.В. изпълнителен лист от 29.02.2012г по гр.дело № 6/2012г на Апелативен съд-Бургас за осъждането на „Бакърждиев 03“ЕООД - Сливен да му заплати сумата 45964 евро, представляваща платена цена по сключен договор за строителство и продажба на апартамент №2 и №3 в новострояща се сграда в гр.С., ул.“К. М.“*, ведно със законата лихва от 22.12.2010г.до окончателното изплащане.

     С молбата за образуване на изпълнителното производство, взискателят поискал възбрана, опис, оценка и публична продан на недвижим имот, собственост на длъжник, находящ се в гр.Слевн ул.“Петко Каравелов“23, ет.1, обект 13.

     ЧСИ Н.Г.  изпратила до длъжника покана за доброволно изпълнение, като едновременно с това наложила възбрана върху посочения имот и насрочила опис, оценка и публична продан на същия.

     По молба на взискателя от 09.05.2012г, наложила и запор върху банковите сметки на длъжника, изпращайки запорно съобщение до третите задължени лица.

      По молба на взискателя от 23.05.2012г е бил възбранен и друг недвижим имот на длъжника, находящ се в гр.С., ул.“П. Й.“*-*.

      Пак по молба на взискателя от 30.08.2012г е била вдигната наложената възбрана върху имота, находящ се в гр.С., ул.“П. Й.“*-* и е била наложена друга възбрана - върху имот в гр.С., ул.“Б.о“*-*, като били  насрочени и  опис, оценка и публична продан на същия.

        На 05.02.2013г по делото е постъпила молба от взискателя, с която е пожелал да се приеме за принудително изпълнение втори изпълнителен лист.  Същият е издаден на 22.01.2013г по влязло в сила решение по гр.дело № 594/2010г на СлОС, с  което „Бакърждиев 03“ЕООД-Сливен е осъден да заплати на Л.П.В. сумата 5835лв, представлява съдебно-деловодни разноски. 

        На основание чл. 456 от ГПК, ЧСИ Г. е присъединила към изп.дело вземането по втория изп.лист.

        С молба от 05.06.2013г Алекси И. *** е поискал към образуваното изп.дело да бъде присъединено изп.дело № 481/2013г на ЧСИ П.Р..

       На основание чл. 456 от ГПК вземането му е било присъединено по процесното изп.дело, с което  придобил качество на  присъединен взискател.

       С молба от  17.07.2013г  взискателят  поискал налагане на запор върху вземането на длъжника срещу В.Г.В. и И.Г.В., установено с влязло в сила решение по гр.дело  № 43682011г на СлОС.

        С молба от 07.11.2014г взискателят е посикал спиране на изпълнителното производство.

         С мотивирано постановление от 07.11.2014г, ЧСИ Г. спира изпълнителното производство по изп.дело № 201283660400440.

          За спирането е уведомен дължика и взискателя.

          Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Жалбата е процесуално  недопустима, тъй като обжалваният акт на съдебния изпълнител не е от категорията на обжалваемите от длъжника, посочени лимитативно в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК.          

        Предмет на настоящата жалба е действие на ЧСИ, представляващо спиране на изпълнителното производство, обективирано в постановление от 07.11.2014г.

        Жалбата е подадена  от длъжника по изпълнителното дело.

        Допустимият по закон предмет на обжалване включва само изчерпателно изброените в разпоредбите на чл. 435 ал.2 и ал.3 от ГПК действия на съдебния изпълнител.

        Несъмнено спирането на принудителното изпълнение е от категорията действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване, но само от взискателя.   

         С разпоредбата на чл. 435от ГПК законодателят изчерпателно е посочил не само конкретните  действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване, но и качествата на лицата в изпълнителното производство или засегнитите от него, на които е предоставено право на жалба срещу конкретни,  изрично  посочени действия.

         Разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК регламентира кои действия  на съдебния изпълнител може да обжалва единствено  взискателя, а разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК урежда кои действия може да обжалва само длъжника.

         Изрично е уредено в чл. 435 ал.1 от ГПК, че спирането на принудителното изпълнение подлежи на обжалване от взискателя.

        Длъжникът може да обжалва само изчерпателно изброените в чл. 435 ал.2 от ГПК действия на съдебния изпълнител, между които не фигурира спирането на изпълнителното дело.

        Тъй като длъжникът по настоящото изп.дело не е от категорията на лицата, които имат право на жалба срещу спиране на принудителното изпълнение, жалбата му се явява  недопустима. Като такава тя следва да се остави без разглеждане, а производството по настоящото дело - прекрати.

        Щом е жалбата е недопустима,  съдът  не  дължи произнасяне по същество по направените с нея възражения, касаещи правилното или неправил присъединяване на държавата по реда на чл. 458 ГПК,  липсата на мотиви в молбата на взискателя за спиране на изп.дело, неуведомяването на страните за това действие, както и НАП и пр.

        Съдът намира за нужно да коментира,  че в диспозитива на постановлението за спиране действително липсва думата “дело“, но конкретно и ясно е посочено кое е спряното изпълнително дело, така че този пропуск на съдебния изпълнител  не  е накърнил правата или интересите на страните по изпълнителното дело, нито е порок, който води до отмяна на обжалваното постановление само  на  това основание.

         Предвид изложените съображения, Сливенският Окръжен  Съд,   

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „Бакърджиев-03“ЕООД-Сливен, представлявано от управителя Г.И.П. против Постановление от 07.11.2014г за спиране на изпълнителното производство  по изп.дело № 20128360400440 по описа на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836 и район на действие СлОС.

         ПРЕКРАТЯВАпроизводството по ч.гр.дело № 608/2014г по описа на Сливенски Окръжен Съд.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския Апелативен Съд, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: