О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 08.12.2014г

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември, през двехиляди и четиринадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

       при секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ангелова в.ч.гр.дело № 611 по описа за 2014г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

       Образувано е по частна жалба на „ОББ“АД-гр.София, представлявана пълномощник - адв.И. срещу разпореждане от 05.11.2014г по ч.гр.дело № 4158/2014г по описа на СлРС.

      С атакуваното разпореждане  е отхвърлено заявлението  на банката в частта относно искането да бъдат издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумите, посочени в заявлението по отношение на втория длъжник- Х.А.Р., за който се претендира солидарна отговорност наред с първия- А.Х.Р., както и в частта за разноските- за разликата над 705.52лв до пълния претендиран размер от 1411.04лв.

      Жалбоподателят  твърди, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК, срещу двама солидарноотговорни длъжници, било образувано  ч.гр.дело №4158/2014г на СлРС. Твърди, че на 20.11.2014г им било връчено съобщение, ведно приложено разпореждане от 05.11.2014г, с което е отхвърлено частично заявлението, само по отношение на длъжника Х.Р. и предвид частичното уважаване на заявлението било отхвърлено наполовина искането за присъждане на разноски.  По отношение на първия длъжник- А.Р., заявлението било уважено, като им били присъдени всички претендирани със заявлението суми.  Счита, че съдът незаконосъобразно и неправилно е отхвърлил наповина искането за разноски, а те били направени в  общ размер на сумата 1411.04лв,от която: 407.90лв- д. такса и 1003.14лв- адв.възнаграждение в минимален размер съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Допълва, че с издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК, съдът осъдил първия длъжник да заплати претендираните суми в пълен размер, поради което и разноските следвало да им бъдат присъдени в пълен размер. Счита, че размерът на разноските се изчислява според материалния интерес и не зависи от броя на осъдените длъжници.

      Моли съда да отмени обжалваното разпореждане в частта за разноските, като им присъди в пълен размер направените разноски в заповедното производство, както и тези по настоящото дело.

       Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, както и с приложеното ч.гр.дело № 4158/2014г по описа на СлРС,  прие за установеното следното:

       Първоинстанционният съд е бил сезиран със заявление от „ОББ“АД-София за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417  от ГПК и изпълнителен лист против  длъжниците Ана Х.Р. и Х.А.Р., въз основа извлечение от счетоводните книги, с което се установява вземане на банка, произтичащо от сключен договор за потребителски кредит от 01.07.2013г.

       Със заявлението се претендира заплащане на главница, договорна наказателна лихва и  разноски по отношение на двамата длъжници, от които се търси  солидарна отговорност .

        С разпореждане № 17450 от 05.11.2014 по ч.гр.дело №4158/2014г по описа на СлРС, е охвърлено като неоснователно заявлението на „ОББ“АД-гр.София в частта относно издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумите по заявлението, но само  по отношение на единия длъжник Х.А.Р.. Заявлението е отхвърленото и в частта, с която се търси солидарна отговорност от двамата длъжници за заплащане на сумите по заявлението. Отхвърлено е и в частта за разноски, за разликата над 705.52лв до пълния претендиран размер от 1411.04лв.

       В мотивите на разпореждането съдът е приел, че щом уважава заявлението наполовина, следва да присъди и разноските по заповедното производство наполовина, а именно сумата 705.52лв. от общо 1411.04лв 

        Съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документн по чл. 417 от ГПК, с която е разпоредил на първия длъжник А. Хр.Р. да заплати на заявителя „ОББ“ АД-гр.София посочените в заявлението главница, договорна и наказателна лихва, както и 705.52лв- разноски по заповедното производство.   

        Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следите правни изводи:     

        Жалбата е процесуално  допустима, тъй като  е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и от легитимирано лице.

        Разгледана по същество, е основателна.

        Безспорно е установено в заповедното производство какъв е размера на направените разноски, както и че са  заплатени от заявителя.

        Те включват дължимата държавна такса за образуване на частно гр.дело – 407.90лв и адв.възнаграждение в размер на 1003.14лв.

        Настоящият съд не се споделя приетото от първоинстанционния съд, че след като заявлението е уважено наполовина, то и разноски се дължат наполовина. Определянето на дължимата държавна такса е на база материален интерес. Щом заявлението е уважено за претендираните суми  в пълния им размер, то и държавната такса като разноски се дължи на заявителя в пълен размер.

         Що се отнася до адвокатското възнаграждение, то е платено  в размер под минималния съгласно Наредба №1/09.07.2004г за минималните размери на адв.възнаграждения и няма основание да бъде намалено поради прекомерност.

          Ето защо, въззивният съд намира, че следва да отмени  разпореждането в обжалваната му част досежно разноските и да постанови тяхната дължимост до пълния им размер, а именно 705.52лв,  

          Следва да върне делото на СлРС с указание да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата 705.52лв, представляваща направени разноски по заповедното производство.

           С оглед изхода от спора, съдът присъжда в тежест на длъжника направените по настоящото производство разноски в размер на сумата 15лв, представляваща  заплатена държ.такса по сметка на СлОС.    

          Предвид изложеното, Сливенският  Окръжен  Съд,   

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ОТМЕНЯ разпореждане № 17450/05.11.2014г по ч.гр.дело № 4158/2014г по описа на СлРС в частта, с която е отхвърлено заявлението на „ОББ“АД-София за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист, за разликата над 705.52лв до пълния претендиран размер на разноските - 1411.04лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист по заявлението на „ОББ“АД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“С. С.“ №*, срещу длъжника А.Х.Р. ***, ЕГН- **********, за сумата 705.52лв. /седемстотин и пет лева,  петдесет и две стотинки/, представляваща разноски по заповедното производство.

         ВРЪЩА делото на СлРС за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист за  горепосочената  сума.

         ОСЪЖДА А.Х.Р. ***, ЕГН- **********да заплати на „ОББ“АД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“С. С.“ №*  сумата 15лв , представляваща разноски по делото в настоящото производство.

          Определението е окончателно. 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: