О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 04.12.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

         

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на четвърти декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 614 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

        Постъпила е частна жалба от О.П.Д. и М.В.Д. чрез процесуалния им представител –адв.М.С., против определените по изп.д. № 2147680400468 разноски от ЧСИ за адвокатски хонорар на пълномощника на взискателя в размер на 900.00 лв. В частната жалба се твърди, че неправилно ЧСИ е приел, че следва принудително да събере и тези разноски. От приложеното по делото адвокатско пълномощно и договор за правна помощ не се установява, че сумата е платена от взискателя, развиват се съображения за това, като се позовават на ТР № 6/2012 г. от 06.11.2012г. на ОСГТК на ВКС. Поддържа се, че договорът за правна помощ е неправилно оформен и поради това не следва да приеме, че по него е направено плащане.  Алтернативно се заявява, че адвокатският хонорар надвишава минимума в Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения, поради което следва да бъде намален на 200.00 лв., което обаче не се установява също да е платено.  Развиват се съображения относно основанията от които произлиза вземането на взискателя, като се навеждат доводи за неговата неморалност и се иска да бъде отменено постановеното от ЧСИ събиране на разноски за адвокатски хонорар.

       

        Постъпило е възражение от пълномощника на взискателя, в което се сочи че частната жалба е неоснователна, тъй като са установени всички предпоставки за основателността на вземането за разноски, което е оформено по надлежния начин.  Развиват се и доводи, че изпълнителното дело представлява фактическа и правна сложност с оглед на обстоятелството, че взискателят живее в друг град, а длъжниците в гр. Сливен. Развиват се съображения относно основанието, от което е възникнало вземането. В допълнително възражение се развиват съображения, че размерът на заплатеното адвокатското възнаграждение не е прекомерен, тъй като хонорарът е платен в началото на образуването на изпълнителното дело. Длъжниците са знаели за задължението си, но не са предприели действия за неговото погасяване преди завеждането на изпълнителното дело. Намаляването на заплатеното адвокатско възнаграждение ще доведе до увреждане на кредитора, който е добросъвестна страна, тъй като той прави разноски, които няма да му бъдат възстановени.  Размерът на дължимото възнаграждение по чл. 10 т. 1 от Наредбата е за образуване на изпълнителното дело. Позовава се на практика на различни съдилища, че възнаграждението за адвокат по изпълнително дело се приема да е това уговорено към момента на образуването.

                  В мотиви за жалбата ЧСИ описва образуването и предприетите действия по изпълнителното дело.

       

        Настоящият състав намира следното:

        В случая длъжниците са обжалвали поканата за доброволно изпълнение изпратена им от ЧСИ, с която е определен и размерът на дължимото заплащане за адвокатски хонорар. Безспорно е, че чл. 435 ал. 2 от ГПК допуска длъжникът  да обжалва постановлението за разноски. В случая обаче не е налице такъв акт на ЧСИ, тъй като на длъжниците е изпратена покана за доброволно изпълнение. ЧСИ има право, по искане на длъжниците, да се произнесе относно намаляване размера на  разноските за адвокат, когато страната е преценила, че то е прекомерно и този акт на съдебния изпълнител подлежи на обжалване. В случая ЧСИ не се е произнесъл по това искане, поради което не е налице акт, който да подлежи на съдебен контрол по отношение възражението за прекомерност на възнаграждението.

       

        Ето защо производството по делото следва да бъде прекратено, а жалбата изпратена на ЧСИ за произнасяне.

       

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 614/ 2014 г. по описа на СлОС.

       

        Изпраща жалбата, подадена от О.П.Д. и М.В.Д. чрез процесуалния им представител –адв.М.С., против определените по изп.д. № 2147680400468 разноски за адвокатски хонорар на ЧСИ Миглена Минкова за произнасяне.       

       

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: