ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

17.12.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седемнадесети декември……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  623 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Х.Л.К., със съгласието на майка й Ю. П.К., против Определение № 2974/12.11.2014г. по гр.д.№ 4318/14 на СлРС с което е прекратено производството по делото и върната исковата молба, поради недопустимост на предявения иск. Твърди че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като поради техническа грешка е определено правното основание на такова по чл. 59 от ЗЗД, вместо по чл. 45 от ЗЗД. Твърди че са налице условията за образуване на производство. Моли съда да  отмени обжалваното определение, като незаконосъобразно, а делото върнато на СлРС за продължаване на производството. Моли ищцата да бъде освободена  от заплащането на д.т.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Х.Л.К., със съгласието на майка й Ю. П.К., чрез представител по пълномощие адв. С. е подала искова молба до СлРС, срещу С.В.Ч., с която е поискала осъждането на последната да заплати сумата от 25 000лв., „представляваща причинени имуществени вреди и пропуснати ползи от обсебено и присвоено имущество и стока собственост на „Ларк-09“ ЕООД; присвоен оборот за месец 11.2011г.“. Изложени са твърдения от фактическо естество относно правата на страните. В петитума на исковата молба е посочено че иска се предявява на основание чл. 59 във вр. чл. 55 от ЗЗД.

СлРС, като е приел че ищцата не разполага с иск по чл. 59 от ЗЗД, тъй като има на разположение иска по чл. 45 от ЗЗД, е констатирал че предявеният иск е недопустим и е прекратил производството, като е върнал исковата молба.

Ищцовата страна не дължи правна квалификация (чрез позоваване на конкретна правна норма) на правата, чиято защита претендира при предявяване на иска. Правната квалификация на претендираното право се дава от съда с доклада по делото. Достатъчно е ищецът да изложи фактите от които твърди че произтичат правата му и искането си до съда. В конкретния случай такова изложение в най-общ смисъл е налице, като недостатъците на исковата молба следва да е отстраняват по реда на чл. 129 ал.2 от ГПК. Искането до съда е за осъждането на ответника да заплати претърпени имуществени вреди и въз основа на него, съдът следва да определи правната квалификация на предявения иск, а не въз основа на посочените от ищеца текстове от ЗЗД.

С оглед изложеното следва да бъде отменено постановеното определение, тъй като предявеният иск не е недопустим.

Направеното искане за освобождаване от държавна такса не е предмет на настоящото производство и е от компетентността на СлРС, поради което нестоящата инстанция не се произнася по неговата основателност.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Определение № 2974/12.11.2014г. по гр.д.№ 4318/14 на СлРС с което е прекратено производството по делото и върната исковата молба, поради недопустимост на предявения иск.

                     Връща делото на СлРС за продължаване на производството.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: