О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 08.01.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осми януари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 624 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

             Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 във вр. с чл. 407 от ГПК.

Депозирана е частна жалба против Разпореждане от  28.11.2014г. постановено по гр.д. № 1966/2010г. на СлРС, с което е отказано издаване на изпълнителен лист за присъдени деловодни разноски от 1 500лева пред въззивна инстанция. Твърди се, че за същите не е издаван изпълнителен лист, а издадения такъв е относно присъдените разноски от 1 500лева пред първа инстанция. Представя се копие от издадения на 30.04.2014г. изпълнителен лист. От въззивния съд се иска отмяна на атакуваното разпореждане, като се постанови издаване на изпълнителен лист за присъдените разноски пред въззивна инстанция в размер на 1 500лева.

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок, съгласно чл.407 от ГПК, от правно легитимирано лице и се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна.

На 01.04.2014г. е депозирана пред СлОС молба от ответника С.В.В. за издаване на изпълнителен лист относно присъдените разноски в размер на 1 500лева, съгласно Решение № 503/10.07.2013г. по гр.д. № 1966/2010г. на СлРС.

Молбата е уважена и с Разпореждане от 02.04.2014г. СлОС е постановил издаване на изпълнителен лист за разноски, получен на 12.06.2014г. Изрично в мотивите на Разпореждането и в издадения изпълнителен лист е посочено, че се издава за сумата от 1 500лева – разноски пред първа инстанция – СлРС. Въпреки това при техническото отбелязване, печата е поставен върху въззивното Решение № 321/21.02.2014г. по гр.д. № 441/2013г. на СлОС. Предвид този технически пропуск, първоинстанционния Сливенски районен съд е постановил атакувания отказ за издаване на изпълнителен лист за присъдени разноски пред въззивна инстанция.

След извършване на проверката по чл. 406, ал.1 от ГПК, настоящия съдебен състав намира, че са налице предпоставките за издаване на изпълнителен лист за присъдените разноски, съгласно влязло в сила въззивно решение № 321/21.02.2014г. по гр.д. № 441/2013г. на СлОС.  Същото представлява редовен от външна страна акт и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане на молителя/ответник срещу ищеца в производството.

Ето защо обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено издаването на изпълнителен лист за присъдените разноски въз основа на въззивното решение в размер на 1 500лева.

Предвид гореизложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ  Разпореждане от  28.11.2014г. постановено по гр.д. № 1966/2010г. на СлРС, с което е отказано издаване на изпълнителен лист за присъдени разноски от 1 500 лева пред въззивна инстанция  и  ВМЕСТО него ПОСТАНОВЯВА:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на С.В.В. за присъдените с Решение № 321/21.02.2014г. по в.гр.д. № 441/2013г. по описа на СлОС разноски в размер на 1 500 лева.

 

Канцеларията на СлОС да извърши заличаване на отбелязването /печат/ върху Решение № 321/21.02.2014г. по в.гр.д. № 441/2013г. на СлОС.

 

Връща делото на СлРС за изпълнение !

 

Определението на съда може да се обжалва пред ВКС на Р България, при наличието на предпоставките на чл. 280 ГПК в седмичен срок - за молителя от връчването му, а за другата страна - считано от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: