О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. С., 15.12.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН САНДУЛОВ

        ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА                                      СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 627 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

       Постъпила е частна жалба срещу определение от 30.10.2014 г.  по гр. д. № 1297/2014 г. на СлРС, с което е оставено без разглеждане предявения положителен установителен иск от Р.С.С., Д.С.С. и И.С.С. за признаване на установено спрямо Д.Й.Т., ТД „ОББ” Ад, Р.С.В. и С. Т.В., че ищците са собственици на недвижим имот в гр. С., представляващ ап. № *, ет. *, вх. *, бл. № * кв. „Д.”, както да бъде признато за установено, че Д.Й.Т. с решение № 2384 от 17.03.2004 г. по гр.д. № 2461/2002 г. на ВКС на РБ не е призната за собственик по отношение на ищците и е прекратено производството по делото.

Постъпила е частна жалба от ищците в първоинстанционното производство, в която се излагат съображения свързани с движението на исковата молба. Твърд се че районния съдия неправилно не се отвел по делото, тъй като е имало изрично искане от ищците. Излагат се съображения относно обстоятелствата изложени в исковата молба и се твърди, че пристрастно и недобросъвестно поведение от страна на районния съдия. Иска се да бъде отменено определението и делото да бъде върнато да СлРС, като да продължи разглеждането му от съдия Ж..

В законния срок е постъпил писмен отговор на тази частна жалба от Д.Й.Д., в който не се излагат съображения относно наведените в жалбата твърдения, а са изложени такива по отношение на неоснователността на претенцията.

Настоящия състав след като се запозна с частната жалба, отговора и гр.д. № 1297/2014 г. на СлРС намира жалбата за неоснователна. В атакуваното определение, районният съд подробно е изложил предишните производства между същите страни и постановените по тях решения, поради което настоящия състав не счита за нужно да ги преповтаря. От тази фактология е безспорно, че претенцията, предмет на настоящата искова молба, вече е била заявена в съда и е била решена с влязло в сила решение от ВКС на РБ. Прието е, че е налице хипотезата на чл. 299 ГПК - спорът между страните за наличието на собственост е разрешен със сила на присъдено нещо в производството по к.гр. д. № 2461/2002г.. по описа на ВКСРБ, като е налице идентитет по страни и предмет на делото - правопораждащ факт и петитум на иска. Това решене има сила на пресъдено нещо между страните в настоящия процес и предявеният иск се явява недопустим и производството следва да бъде прекратено с оглед разпоредбата на чл. 299, ал. 2 ГПК.

 Поради това правилно и законосъобразно районният съд е приел, че предявеният положителен установителен иск за собственост е недопустим, тъй като спора между същите страни е бил решен с влязло в сила решение.

Не са налице обстоятелства, от които да се направи извод, че е налице пристрастно и недобросъвестно поведение от страна на районния съдия. Напротив – напълно обосновани и законосъобразни са изводите на районния съд

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

         

        ОСТАВЯ  без уважение частната жалба подадена от Р.С.С., Д.С.С. и И.С. ***, против определение от 30.10.2014 г. по гр.д. № 1297/2014 г. на Районен съд – Сливен.

       

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

         

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

 

         ЧЛЕНОВЕ: