О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 05.01.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                                    МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  ч.гр. д.  N 632 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 13.12.14г. в СлОС е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от длъжника по изп.д. № 2014837040170 на ЧСИ с рег. № 837 и район на действие района на Окръжен съд – Сливен.

С нея се обжалва насрочването на публична продан на недвижим имот /подробно описан/, собственост на длъжника. Жалбоподателят излага мотиви във връзка с това, че върху този имот има наложени обезпечителни мерки, както и че по  друго изпълнително дело на публичен изпълнител при НАП – Бургас, има наложена забрана за обезпечаване на вземането, но изпълнителни действия се предприемат от ЧСИ. Също така се развиват и съображения за конкуренция между публично и изпълнително производство и не са налице предпоставките на чл. 191 от ДОПК за насочване на принудително изпълнение върху имота от страна на ЧСИ. Поради това моли съда да отмени действията на СИ по изпълнително дело №2014837040170 относно обявяване на публична продан на недвижимия имот и се иска спиране на изпълнителното производство.

 Взискателят по изпълнителното дело не е подал писмени възражения по повод жалбата.

ЧСИ  е представил писмено становище, в което сочи, че жалбата е недопустима, тъй като не са налице условията на чл. 435, освен това по същество би била неоснователна, тъй като изпълненията по ГПК и ДОПК се развиват паралелно и вземанията на държавата и в двата процеса са гарантирани, тъй като тя винаги е присъединен крадитор по право, освен това при предваригелни обезпечителни мерки, както е в случая, съгласно разпоредбата на чл. 191 ал. 6 от ДОПК, разпоредбите при конкуренция в изпълнението не се прилагат.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Правото да обжалва различни, но точно изброени действия на съдебния изпълнител само от страна на длъжника, е регламентирано с ал. 2 на чл. 435 от ГПК, това на взискателя – с ал.1.

 Ал. 3 и 5 на същата норма пък предвиждат  възможност за атакуване на конкретни действия на СИ от различни активнолегитимирани субекти, при наличието на допълнително въведени условия.

Така длъжникът има право да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество, отнемането на движима вещ или евикция поради ненадлежно уведомяване и постановлението за разноски.

Настоящият случай не се вписва в нито една от изброените хипотези. Жалбата визира изпълнително действие, което към момента на подаването й не е било извършено – насрочване на публична продан. Атакува се не обекта на изпълнение, а намерението за извършване на самото изпълнително действи, което е недопустимо. По начало на обжалване подлежи само постановлението за възлагане, с което приключва публичната продан,  а не извършването й, като основанията за това също са ограничени спрямо длъжника – той може да се обоснове единствено с ненадлежно наддаване или с възлагане не по най-високата предложена цена. Преди извършването на проданта такава жалба не може да бъде подадена, поради липса на осъществен релевантен юридически факт.

С оглед изложеното жалбоподателят не разполага с право на жалба, поради което подадената такава е недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради което съдът няма да се произнася и по искането за спиране на изпълнителното производство, направено в недопустимата жалба.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 632 на СлОС от 13.12.2014г. по изп.д. № 2014837040170 на ЧСИ с рег. № 837 и район на действие района на Окръжен съд – Сливен, подадена от длъжника „Туида-96“ ООД, гр. Сливен, против насрочване на публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 632/14 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         ЧЛЕНОВЕ: