ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

19.12.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на деветнадесети декември..……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  633 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Саки - М” ООД против Определение № 3136/01.12.2014г. по ч. гр.д.№ 4544/14 по описа на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против „Брейн инжинеринг“ ООД за сумата 14 394,96лв., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението, въз основа на запис на заповед от 24.02.2013г. Твърди се че постановеното определение е неправилно и  незаконосъобразно, тъй като за да го постанови СлРС е приел че записа на заповед е нередовен от външна страна, тъй като липсва печат на дружеството – издател. Счита че представения от него запис на заповед съдържа всички реквизити по чл. 535 от ТЗ , като измежду тях не съществува такъв – печат на дружеството. Счита че не е налице непълнота на съдържанието и записа на заповед и не са налице хипотезите на чл. 536 от ТЗ. По изложените съображения моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното определение на СлРС .

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

            „Саки - М” ООД, в качеството си на заявител е подал до СлРС на 26.11.2014г., заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 417 т.9 от ГПК срещу длъжника „Брейн инженеринг“ ООД за сумата 14 394,96лв.. Като документ от  който произтича вземането е посочен и представен към заявлението Запис на заповед от 24.02.2013г. Същият е издаден от „Брейн инжинеринг“ ООД, чрез управител Д.П.. С него дружеството издател безусловно се задължава да заплати на „Саки - М” ООД, чрез управител Х.П. или на неговата заповед сумата 31 365,41лв.  Налице е наименование запис на заповед и безусловно обещание да се плати сумата. Падежът на задължението е определен на 06.01.2014г.; място на издаване - гр. Сливен, място на плащане – гр. Сливен, ул. „Банско шосе“  55. Записът на заповед е подписан от неговия издател – представителя по закон на дружеството – управителя Д.П. и предявен на същата на 07.01.2014г. Той приет без протест с подписа на същото лице.

С атакуваното разпореждане, СлРС е приел че заявлението е неоснователно и не следва да бъде уважено тъй като не може да се направи несъмнен извод че „Брейн инжинеринг“ ООД е издател на ценната книга, тъй като в графата „подпис на издателя“ е посочено само името на физическото лице и не е поставен печат на дружеството.

Изводите на СлРС относно липсата на предпоставките за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист са незаконосъобразни. Представения запис на заповед представлява редовен от външна страна документ, удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Записът на заповед от 24.02.2014г. притежава всички необходими реквизити по чл. 535 от ТЗ, което го прави редовен от външна страна документ, удостоверяващ подлежащото на изпълнение вземане на заявителя.  Настоящата инстанция не споделя изводите на СлРС, че не може да се направи извод че „Брейн инжинеринг“ ООД е издател на ценната книга. Напротив дружеството „Брейн инжинеринг“ ООД е посочено като издател на същата, посочен е представителя по закон, който може да задължи дружеството и той е подписал в това си  качество записа на заповед. Липсата на печат на дружеството не води до различен извод, тъй като това не е задължителен елемент от съдържанието на записа на заповед.

С оглед изложените съображения, следва да бъде отменено обжалваното определение и постановено издавеното на заповед по чл. 417 т.9 от ГПК за сумата, посочена в заявлението, която е част от цялата сума по записа на заповед.

Делото следва да бъде върнато на СлРС за издаването на заповед и изпълнителен лист.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ Определение № 3136/01.12.2014г. по ч. гр.д.№ 4544/14 по описа на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против „Брейн инженеринг“ ООД за сумата 14 394,96лв., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението, въз основа на запис на заповед от 24.02.2013г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 т.9 ГПК и изпълнителен лист по заявление вх. № 23822 от 26.11.2014 г., подадено от „Саки - М” ООД, ЕИК 119660612, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Б. Ш.“ №*, за осъждането на „Брейн инжиеринг“ ООД, ЕИК 200098128, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д-р Н.С.“ №*,  да му заплати, сумата в размер на 14 394,96 лв. (четиринадесет хиляди триста деветдесет и четири лева и 96 ст.) лв., ведно със законната лихва за забава от 26.11.2014 г. до окончателното изплащане на задължението, дължимо по запис на заповед от 24.02.2013г. и сумата 287,90 лв.  разноски.

            ВРЪЩА делото на СлРС за изготвяне на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

                     Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: