О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

   Гр. Сливен, 22.01.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 650 по описа на СлОС за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявена искова молба от  С.П.П. лично и в качеството му на пълномощник на брат си А.П.С. с искане за заплащане на причинени вреди и пропуснати ползи в общ размер на 91 260 лева, дължими за периода от 10.01.2004г. до 14.01.2013г.

С определение от 05.01.2015г. съдът е оставил производството без движение, като е указал на ищците да отстранят конкретни нередовности по исковата молба. Същите са предупредени за неблагоприятните последици при неизпълнение, съгласно чл. 129, ал.3 от ГПК.

На 21.01.2015г. е постъпила молба от ищците по делото, с която в изпълнение на дадените указания /по пунктове/ ищците са направили изложение.

След анализ на изложеното в молбата, съдът приема, че дадените от съда указания не са изпълнени. На първо място макар и посочили ответник по исковата молба “ ЕВН – България – Електроснабдяване“ ЕАД , същия не е индивидуализиран по адрес за призоваване. Липсва уточнение по претенцията относно вида на претендираните вреди и техния размер. Липсва ясно формулиран и конкретизиран петитум за осъждането на ответника по всяка една от претенциите. За неизпълнението на дадените указания, следва да бъде приложена разпоредбата на 129, ал.3 от ГПК, като исковата молба бъде върната, а производството по делото прекратено.

Следва да се има предвид още, че съдът служебно е изискал за справка гр.д. № 36/2013г. по описа на Котелски районен съд. Делото е образувано между същите страни със същите претенции по основание, но в различен размер. Постановеното по делото решение № 46/31.07.2014г. по гр.д. № 36/2013г. та РС – Котел е влязло в законна сила и съгласно чл.297 от ГПК е задължително за настоящия съд. С това решение всички искови претенции на ищците са отхвърлени. В настоящето производство ищците не са навели нови /различни/ основания на исковите претенции, а се позовават на събраните доказателства по гр.д. № 36/2013г. на Районен съд – Котел. Влязлото в сила решение се ползва със сила на присъдено нещо, и съгл. чл.299 ГПК е  налице е забрана за пререшаване на спора между страните. Поради това настоящия съд е длъжен да прекрати повторно заведеното дело.

 

Мотивиран от горното и на осн. чл.299, ал.2 от ГПК, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 650/2014г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

След влизане в сила на настоящето определение  гр.д. № 36/2013г. на Районен съд – Котел да бъде върнато на съда.

 

 

 

                                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :